Liigu sisu juurde

Nõukogude ajal ehitatud kaugküttesüsteemide katlamaju on renoveeritud, kuid samas ei ole tähelepanu pööratud soojavõrkude tehnilisele seisukorrale, mis on enamasti halb. Eurooplased on Donald Trumpi ametiajast teinud põhjapanevaid geopoliitilisi järeldusi. Võib-olla vajavadki Euroopa eelarvereeglid põhjalikumat ülevaatamist kuuldavasti taasalgatab Euroopa Komisjon sel teemal arutelu juba kevadel?

 1. Eraldage liikmete suurus
 2. Videolõigud riigikontrolöri esinemistest Riigikogus

Miks ministeerium keeldub diskussioonist ja ründab praeguse metsapoliitika kriitikuid? Sellise arvutuskäigu paikapidavust kinnitab ka metsanduse arengukava lisana esitatud puidukasutuse analüüs, mille kohaselt 15 mln tm aastaraiele vastab 48 ha lageraiet aastas.

Teeme edasised arvutused senise majandamise kohta ametlikult esitatud andmete alusel ehk pisut tagasihoidlikumalt kui arengukavaga teoreetiliselt oli kavandatud. Kas 46 hektarit lageraiet aastas on palju või vähe?

 • С удалениям Элвина и Алистры от сердца города число людей на улицах медленно убывало.
 • Suurendada viivitamatult liiget
 • Шут был настоящей личностью - человеком действия, на голову превосходящим уровень общего единообразия, типичный для Диаспара.
 • А ты - ты не собираешься спать.
 • Kuidas suurendada peenise 3 paeva
 • Kui ravim suurendab liiget

Värskeimad andmed näitavad, et Eestis on sellist metsamaad, kus ei ole täiendavaid looduskaitselisi piiranguid, kokku 1, miljonit hektarit. Kuid esiteks tuleb arvestada, et oluline osa majandusmetsadest on lähiminevikus juba lagedaks raiutud. Kaitsealade majandatavates osades on enamasti lageraied keelatud ja seetõttu on seal noorendike osakaal kindlasti väiksem, võrreldes väljaspool kaitsealasid oleva metsamaaga.

Seega on tegelikkuses olukord kindlasti hullem, kui siin esitatud arvutustest järeldub. Kui igal aastal raiuda sellest lagedaks 46 ha, siis 30 aastaga saaks ring peale!

Jaak Madison

Praegused noorendikud saaksid tolleks ajaks kõige paremal juhul vaevalt 40aastasteks. Siin arvestuses ei ole mingit oletamist ega juurdekasvudega hämamist, sest praegu ja lähima 30—40 aasta jooksul saab raiuda ainult neid puistuid, mis praegu kasvavad ja mida kusagilt juurde ei tule.

Ei ole mingit tähtsust, kui suur on teoreetiliselt leitud puidujuurdekasv, sest on selge, et lageraietega igalt hektarilt keskmiselt saadav puidukogus ei muutu mitmekordseks võrreldes seni raiutuga.

Praeguste raiemahtude jätkudes hakkavad liigirikaste metsade asemel domineerima väga noorte puudega liigivaesed kooslused, mis ökosüsteemina ei toimi ja mis vastavad puuistandike tunnustele sõltumata sellest, kas ametnikud nimetavad seda metsamaaks või mitte.

Pildil Nigula looduskaitseala suurimal soosaarel Salupeaksil kasvav salu-põlismets. Anneli Palo Kas keskkonnaministeeriumi ametnikud mõtlevad tõsiselt, et väljaspool kaitsealasid tuleks kõik metsad, kus praegu on puutüvede diameeter vähemalt 6 cm, lagedaks raiuda juba 30 aastaga?

Või on kavandatud märkimisväärne osa lageraietest teha ka kaitsealadel, kuigi kiideldakse, kuidas Eestis on veerand metsamaast kaitse all ja raied kaitsealasid ei ohusta? Või on ministeeriumi ametnikud nii ebakompetentsed, Kuidas suurendada parlamendiliiget 30 aasta parast ei suuda ei ise arvutada ega isegi mitte arengukava jaoks koostatud dokumentidest välja lugeda, kui suurel kogupindalal tuleks igal aastal lageraiet teha, et saaks raiuda 15 miljonit tihumeetrit aastas?

Miks peaksid maksumaksjad sellistele ametnikele palka maksma?

Kuidas suurendada parlamendiliiget 30 aasta parast Fotoliige, kuidas seda suurendada

Kas parlamendiliikmed, kes kiitsid heaks praeguse metsanduse arengukava koos kuni 15 mln tm suuruse iga-aastase raiemahuga riigikogu veebilehelt on need nimed kenasti leitavadtegid seda mõtlematult Suurendatud video ja foto pimesi keskkonnaministeeriumi ametnikke usaldades või pidasid nad tõesti mõistlikuks igal aastal 48 hektari lagedaks raiumist?

Head rahvaasemikud, kes te metsanduse riikliku arengukava heaks kiitsite — olge ausad ja julged ning andke oma valijatele teada, kas kinnitasite sellise raiemahu teadlikult ja teie meelest tulebki 30 aastaga praegused puistud lagedaks raiuda? Metsad asenduvad liigivaeste puuistandikega Kas praegune raiemaht, mis jääb riiklikus arengukavas kehtestatule palju alla, on jätkusuutlik?

Värskeimad ametlikud andmed üleriigilise raie kohta ütlevad, et Teeme lihtsa arvutuse ja näeme, et Ei ole suurt vahet, ei majanduslikult ega ökoloogiliselt, kas Eesti metsadest käiakse lageraietega üle 30, 40 või 60 aastaga.

Feed aggregator

Palgimetsadeks nii noori metsi pidada ei saa välja arvatud väga väikesel pindalal mõned üksikud puistud meie kõige viljakamatel muldadelkuigi puidutööstus on võimeline kindlasti ka peenikestest kaigastest midagi tegema. Bioloogiliselt on tegemist väga noorte kooslustega, kus metsaliikidele sobivaid biotoope ei ole veel välja kujunenud.

Isegi pohli ja mustikaid ei kasva nii noorte puudega puistutes. Kuna vanu puistuid sellise majandamise puhul väljaspool kaitsealasid enam ei oleks, siis poleks enamasti ka mingit võimalust, et põlismetsaliigid ülepea saaksid uutesse noortesse puistudesse levima hakata, sest neil poleks enam kusagilt levida.

Tegemist on sellesama arenguga, mida kirjeldas oma kirjas ministeeriumile ja parlamendi keskkonnakomisjonile TA LKK 2 ning millele keskkonnaministeeriumi ametnikud vastu vaidlesid ja teatasid, et see on probleemiks üksnes troopilistes riikides: 1 liigirikaste metsade asemel hakkavad domineerima väga noorte puudega liigivaesed kooslused, mis ökosüsteemina ei toimi ja mis vastavad puuistandike tunnustele sõltumata Kuidas liige suureneb, kas ametnikud nimetavad seda metsamaaks või mitte.

See on vaieldamatult üleilmne probleem ning kahjuks süveneb järjest enam ka Eestis, hoolimata sellest, et keskkonnaministeeriumi ametnikud ja mõned maaülikooli teadlased keelduvad seda tunnistamast. Arvatavasti on enamikul inimestest juba ammu tekkinud küsimus, kuidas küll sellises olukorras saavad keskkonnaministeeriumi ametnikud kinnitada ja valmistada ka poliitikutele ette sellesisulisi dokumenteet riigi metsapoliitika on jätkusuutlik, et praegused raiemahud on optimaalsest väiksemad ning et raiemahtude edasine vähendamine on vastuvõetamatu.

Meediaskandaal Madisoni sõnavõttude teemal sotsiaalmeedias[ muuda muuda lähteteksti ] Kaks päeva pärast valimisi, 3. Lisaks väidetakse aadressil jaakmadison. Samuti pälvis meedia tähelepanu tema sõnavõtt

Vastus on lihtne: ametnikud tuginevad suuri raiemahtusid õigustavatele teadlikult moonutatud andmetele.

Must räägitakse valgeks Seda, et juurdekasvu suurenemise trend ei näita mitte raievõimaluste suurenemist, vaid hoopis metsade vanuselise jagunemise muutust ning koos sellega ka mittekasutatava biomassi kasvu ja tegelike raievõimaluste vähenemist, sellest on juba kirjutatud küll.

Miks ministeerium keeldub diskussioonist ja ründab praeguse metsapoliitika kriitikuid? — Sirp

Jutud raiemahtude suurendamise võimalusest juurdekasvule vastavale tasemele on puhas demagoogia, sest mida rohkem vanemaid metsi maha raiutakse, seda suuremaks kasvab väga noorte puistute pindala ja sellest tulenevalt juurdekasv veelgi suureneb. Kuid metsi, kus raiet teha saaks, jääb muudkui vähemaks.

Kuidas suurendada parlamendiliiget 30 aasta parast Sex liige 10 cm

Samuti on üha uuesti juhitud tähelepanu sellele, et raiekriteeriumide alandamisega on raieküpseid metsi administratiivselt juurde tekitatud, mistõttu praegu loetakse raieküpseks palju nooremaid puistuid kui varem. Varasemate aastate raieküpsete metsade pindala ei ole metoodiliselt üldse võrreldav raieküpsete metsade praeguse pindalaga.

Ning kuigi keskkonnaministeeriumi ametnikud rõhutavad pidevalt raieküpsete metsade suurt osakaalu, siis teadlikult jäetakse ütlemata, kui palju neist raieküpsetest metsadest on hall-lepikud või rabamännikud, kus raieid ei tasu teha, ega ka seda, kui palju raieküpsetest metsadest asub kaitsealadel, kus lageraieid ei tehta ning kus eesmärgiks ongi metsade looduslik vananemine.

Raieküpseid metsi on vähem, kui andmed näitavad Probleeme ametlike metsaandmetega on palju ja kõigist ei jõua siin kirjutada, kuid kahele väga olulisele tahan tähelepanu juhtida.

Kuidas suurendada parlamendiliiget 30 aasta parast Suurenda kodu

Minu selgitustaotluse peale saatis keskkonnaministeerium ametliku vastuse, et statistilise metsainventuuri SMI tulemuste koondamise ja avaldamise metoodikat on olulisel määral muudetud, mille tulemusel näidatakse raieküpsete metsade pindala tegelikust suuremana.

Eelmise aasta Kuni SMI metoodika näeb ette, et alalisi proovitükke mõõdetakse iga viie aasta tagant ning lisaks alalistele tehakse mõõtmisi veel suurel hulgal ajutistel proovitükkidel tagamaks igal aastal piisavalt suure hulga mõõtmiste tegemine juhuslikes kohtades.

Ainult sel moel on võimalik koguda andmeid, mille põhjal saab hiljem arvutada välja kogu Eesti metsamaale üldistatavad näitajad. Metsi kirjeldavad ametlikud üldandmed leitakse pisikestel proovitükkidel tehtud täppismõõtmistel kogutud andmetele tuginedes ja iga proovitükki on üldistatud andmete leidmiseks mõõdetud ainult üks kord. Varasema metoodika kohaselt eeldati, et varem mõõdetud andmed aja möödudes ei vasta kas vähemal puud on suuremaks kasvanud või suuremal määral puistu on lagedaks raiutud enam tegelikkusele ning proovitükkide mõõtmisel leitud andmeid üldistati sellevõrra väiksemale osale metsamaast.

Seevastu värskemate mõõtmiste andmeid üldistati suuremale osale metsamaast. Selline erineva vanusega andmetele erineva kaalu andmine on igati põhjendatud, sest kui Viie aasta proovitükkide võrdne kaalumine tähendab seda, et Ehk raieküpsete metsadena näidatakse ka seda osa metsa­maast, kus viimastel aastatel on tehtud lageraie. Statistilise metsainventuuriga tegelevad ametnikud leiavad kindlasti õigustusi, miks nende praegu kasutatav metoodika on varasemaga võrreldes vähemalt sama hea, kui mitte parem kuid mida on väga raske või võimatu kontrollida.

 • Eesti "Kui läheb väga pahasti, visatakse meid koos tooliga aknast välja.
 • Kuidas suurendada peenise teismelise kasvu
 • Miks ministeerium keeldub diskussioonist ja ründab praeguse metsapoliitika kriitikuid?
 • Ei veel… Suur töö ootab ees Tervisekriis näib võtvat kogu aja ja energia, majanduskriis kõik ülejäänu, kuid Euroopa Liidul tuleb tegelda ka kliima ning aina juurde tekkivate uute katsumustega.
 • Laienemine huvitise liikme
 • Kuidas teada saada, millist peenise

See ei muuda fakti, et varasema metoodika puhul eeldati põhjendatult, et vanemate mõõtmistega kogutud andmed ei pruugi aastaid hiljem enam täiel määral tegelikkusele vastata, kuid metoodikat muudeti ja praegu lähtutakse eeldusest, Kuidas suurendada parlamendiliiget 30 aasta parast ka varem mõõdetud proovitükid, mis suure tõenäosusega võivad olla praeguseks maha raiutud, kirjeldavad metsade hetkeolukorda samaväärselt kui värskelt mõõdetud proovitükid.

Avalikkusele räägitakse raieküpsete metsade suurest pindalast, kuigi looduses on suur osa neist juba raiesmikud. Kui suur on moonutus ja kui suur osa raieküpsetest puistutest tegelikult juba raiutud on, seda ei tea arvatavasti keegi. Nii et tegelikult ei jätku 15 mln tm raiemahu juures puistuid isegi mitte 30 aastaks, nagu ma siin avalike andmete alusel olen arvutanud, kuid õigete andmete puudusel ei saa arvutada seda, kui kauaks metsi tegelikult jätkub.

SMI puhul on ka teine suur metoodiline iseärasus, millest keskkonnaministeeriumi ametnikud teadlikult vaikivad ning tänu millele jäetakse metsanduse olukorrast parem mulje, kui see tegelikult on.

Feed aggregator | Page 5 | University of Tartu

Metoodikast tulenevalt ei ole ka Eesti metsade tagavara nii suur, nagu näitavad andmed. Eelnevast kirjeldusest tuleb välja, et osa raieküpsetest metsadest on tegelikult raiutud, kuigi SMI andmetes on ikka kirjas kui raieküps mets.

Lisaks on SMI proovitükkidega leitud tagavarad süstemaatiliselt oluliselt suuremad kui tavamõõtmistega saadud andmed. Seda on erialaspetsialistid rääkinud pidevalt juba aastakümneid alates SMI kasutuselevõtmisest.

Kergendus? Ei veel… Suur töö ootab ees

See ei ole probleemiks seni, kui SMI andmeid kasutatakse üksnes trendide kirjeldamiseks ja hindamiseks milleks SMI on mõeldud ega tehta otsuseid SMI absoluutväärtustest lähtudes. Paraku on meie keskkonnaministeeriumi ametnikud rõhunud SMIga leitud tagavarade absoluutväärtustele. Kuid tõe kriteerium on praktika. See on keskmine, s. Kõik, kes praktilise metsamajandusega on kokku puutunud, võivad kinnitada, et sellist puidukogust saab raiuda heal juhul kõige viljakamatel muldadel kasvanud mastimännikutest, aga mitte mingil juhul kõikidest männikutest keskmisena.

Jääksid vaid hajusad metsasaared Artikli alguses esitatud arvutused on teoreetilised ja on vähetõenäoline, et kõik praegused metsad saaksid tõesti lagedaks raiutud järgneva 30 või 43 aastaga. Esiteks, teatud osa erametsaomanikest lihtsalt ei raiu kõiki oma metsi nii palju ja nii kiiresti, kui metsatöösturid tahaksid, isegi kui kõik seaduslikud piirangud raiete tegemiseks kaotada, sest nad on teadlikud nii metsade puidulisest kui ka mittepuidulisest väärtusest ning on juba kätte saanud oma mõistliku metsamajandamise rütmi.

Teiseks, suures osas praegustest metsadest, nt rabametsades, ei tasu looduslike tingimuste tõttu raiumine lihtsalt ära, sest pehme maa tõttu on raietööd vaevalised ja kallid ning madalatest-peenikestest puudest saadav tulu väike.

Ning kolmandaks, mida nooremates metsades lageraieid tehakse kusjuures nii praeguse raiemahu säilitamiseks ja eriti metsanduse arengukavas kirjeldatud raiemahtude saavutamiseks tuleb igal juhul mõne aasta jooksul järjekordselt alandada lageraiet lubavaid vanuseid või neist suisa loobudaseda vähem puitu keskmiselt metsamaa hektari kohta raiuda saab ning sama suure puidukoguse saamiseks tuleb lagedaks raiuda veel suurem pindala.

Flash version 9. Allikas: Riigikogu, Ettekandja on riigikontrolör Mihkel Oviir. Enne ettekannet tutvustan ma lühidalt menetlemise korda.

See kõik kokku tähendab, et raiemahud isegi praeguse raiumise intensiivsuse juures hakkavad igal juhul langema juba Kuidas suurendada parlamendiliiget 30 aasta parast paarikümne aasta möödumist võib-olla isegi lähima kümnendi jooksul. Selleks ajaks on raiumata jäänud RMK ja metsaärimeeste kõige kehvemad metsad ning üksikute saarekestena väga ilusad palgimetsad teatud osa eraomanike maadel, kes on otsustanud, hoolimata keskkonnaministeeriumi pealesurutavast raiumispoliitikast, oma metsi mitte rüüstata.

Kuid need, vastutustundlikult oma metsi majandanud erametsaomanike üksikud metsasaared on liiga väikesed ja liiga hajali, selleks et suudaks koos praeguste isoleeritud ja suhteliselt väikeste metsakaitsealadega tagada metsaökosüsteemi elujõulisuse. Samal ajal on suureks kannatajaks jäänud ka metsatööstus, sest nendelt mõistlikult majandavatelt erametsaomanikelt, kes on endale veel vana palgimetsa jätnud, ei saa ka kõige parema tahtmise juures enam nii palju saepalki, et kõigile praegustele sae­veskitele jätkuks.

Mõistlik raiemaht Kui suur raiemaht Eesti metsavarusid arvestades oleks mõistlik?

Puhverdatud otsigutulemused

Selle teadasaamiseks on juba üle aasta tagasi ellu kutsutud metsakorraldus, mille eesmärgiks oligi metsakasutuse mõistlik kavandamine parimate teadmiste valguses. Kuid kahjuks on Eestis praeguseks ajaks metsakorraldus likvideeritud. Metsakorraldajate litsentsimisega hinnatakse küll taksaatorite puumõõtmisoskust, kuid tegevusloaga metsakorraldajate tööl ei ole mingit pistmist metsakasutuse kavandamisega, sest riik on huvitatud ainult puistuid kirjeldavatest andmetest. Metsakorralduse taastamine Eestis on võimalik, kuid nõuab väga tõsist riigi sekkumist kusjuures eraomandi kasutamise kitsendamisel ei tekiks mingit vastuolu põhiseadusega ja keskkonnaministeeriumi metsapoliitika põhjalikku muutmist, milleks ametnikel praegu mingit soovi ei ole.

Seetõttu, Kuidas suurendada parlamendiliiget 30 aasta parast, ei saa praegu metsakorraldus anda mõistlikku raiemahtu kogu riigi kohta.

Mida te laamendate, küsis punakindral Toompea lossihoovi murdnud meestelt

Lihtne vastus, jämedalt võttes põhjendatud ja õige, on teha artikli alguses kirjeldatud arvutus lihtsalt vastupidises järjekorras. Võtame eelduseks, et väljaspool kaitsealasid olevaid metsi peab jätkuma keskmiselt 80 aasta pikkuse raieringi jaoks männikuid tuleks lasta kasvada vanemaks ja lepikuid-haavikuid-kaasikuid võiks raiuda nooremalt. Selline eeldus tähendab, et väljaspool kaitsealasid oleval 1,74 mln ha metsamaal ei saa lageraiete pindala olla suurem kui keskmiselt 21 ha aastas.

See oleks see teoreetiline maksimaalne raiemaht Eesti metsasust arvestades, mille puhul oleks tagatud keskmiselt 80 aasta pikkune raiering majandusmetsades väljaspool kaitsealasid ning hooldus- turbe- ja valikraiete maht nii kaitsealade majandatavatel aladel kui väljaspool kaitsealasid samas proportsioonis, nagu seda seni on varasematel aastatel tehtud.

Mets peab üleraietest taastuma Tuleb arvestada, Kodus, et suurendada seksuaalset keha juba alates sajandivahetusest on tehtud palju üleraiet ning praegusel kümnendil on möödunud aastatel raiutud ja tõenäolistel järgnevatel aastatel raiutakse jätkuvalt vähemalt 10 mln tm aastas. Järelikult on meil pidevalt raiutud liiga palju ja keskmiselt vähemalt 3 mln tm aastas.

Seetõttu on igati loogiline, et järgmise aastakümne metsanduse riiklikus arengukavas arvestataks praeguste üleraietega ning sedavõrd tuleks senise jätkusuutmatu metsanduse kompenseerimiseks järgmisel perioodil raietega tagasi hoida.

Aastateks — tuleks metsanduse arengukavas kehtestada optimaalseks raiemahuks maksimaalselt 4,0 mln tm aastas ja lasta metsadel taastuda senistest üleraietest. Alles millalgi hiljem pärast Olen päris kindel, et keskkonnaministeeriumi ametnikud oma senist puudulikku tööd ei tunnista ega tagane suurte raiemahtude õigustamisest.

Mida te laamendate, küsis punakindral Toompea lossihoovi murdnud meestelt | Eesti | ERR

See tähendab üleraiete jätkumist ja palgimetsade kiiret kadumist. Õhku jääb küsimus, kas keskkonnaminister Kiisler jagab ametnike aetavat senist metsapoliitikat, mille kohaselt peaks 30 aastaga metsadele lageraietega ring peale tehtama?

Kuidas suurendada parlamendiliiget 30 aasta parast Stock Foto suur peenise suurus

Kui mitte, siis kas minister suudab ennast kehtestada ja sunnib ministeeriumi ametnikke muutma oma seniseid seisukohti või mõnda isegi töölt lahkuma? Kas keskkonnaminister juhib ametnikke või juhivad ametnikud ka praegust ministrit sarnaselt sellega, kuidas ametnikud on juhtinud eelmisi keskkonnaministreid?

Saame näha. Rainer Kuuba on erametsaomanik, diplomeeritud metsamajandaja ja maastikuökoloogia magister. I XII Keskkonnaagentuur, Metsa­kaitse- ja Metsauuenduskeskus, Tallinn,