Liigu sisu juurde

Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. See piirang ei kehti kolmandate isikute suhtes. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 päeva.

Tulundusühistuseadus (lühend - TÜS)

Mittetulundusühing Edumus edaspidi ühing on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus. Ühingu nimi on Edumus ja ühingu asukoht on Tallinn 1.

Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon. Ühingu eesmärk on haridussüsteemide arendamine.

Koik suuruste liikmete kohta

Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi: potentsiaalsete õpetajate leidmine, koolituste korraldamine, osalevate isikute ja organisatsioonide toetamine, programmi turundamine ja koostöö arendamine ettevõtete ja haridusasutuste vahel. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.

Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku päevakorda.

Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks. Jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja.

Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

Üldkoosoleku kokkukutsumine 1 Üldkoosolek on korraline või erakorraline. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku majandusaasta aruande kinnitamiseks kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates, kui põhikirjas ei ole ette nähtud lühemat tähtaega. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui: 1 ühistus ei ole ette nähtud liikmete isiklikku vastutust ühistu kohustuste eest ja ilmneb, et ühistu netovara on alla poole ühistu osakapitalist. Kui ühistus on ette nähtud liikmete lisavastutus § 35peab üldkoosoleku kokku kutsuma üksnes juhul, kui netovara kaotus ei ole kaetav liikmete poolt kolme kuu jooksul liikmete lisavastutuse rakendamisel tehtavate maksetega.

Ühingu liikmetel on õigus: - võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest - võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust; - saada teavet ühingu tegevuse kohta; - astuda ühingust välja; - olla valitud ühingu juhtorganitesse; 3. Ühingu liikmetel on kohustus: - tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid; - tasuda ühingu liikmemaksu. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

 • Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine; 3.
 • Meetmed liikme suurendamiseks
 • Suurused suguelundite liikmete kodakondsusega
 • Liikmed ja nende suurus ja fotod
 • Põhikiri — Edumus
 • Club Suurenda liige
 • Suurenda peenise traditsioonilise meditsiini abil
 • Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

Üldkoosoleku pädevus: - ühingu põhikirja muutmine; - ühingu eesmärgi muutmine; - ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine; - juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; - muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

Koik suuruste liikmete kohta

Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

Koik suuruste liikmete kohta

Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl.

MITTETULUNDUSÜHINGU EDUMUS PÕHIKIRI

Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

 1. MTÜ EES-Ringlus põhikiri | EES – Ringlus
 2. Moodud ja kujundeid peenise foto
 3. Tulundusühistuseadus – Riigi Teataja

Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt üks kuid mitte rohkem kui kuus liiget. Juhatuse pädevusse kuulub: - ühingu igapäevategevuse korraldamine; - ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine; - ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine; - majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine; - ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

MTÜ EES-Ringlus põhikiri

Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse Koik suuruste liikmete kohta eraldi.

Koik suuruste liikmete kohta

Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

Koik suuruste liikmete kohta

Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad. Ühingu majandusaasta on 1. Koik suuruste liikmete kohta tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut.

Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine Operatiiv suurendamise liikme hind seaduses sätestatud korras. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on vastu võetud

Mittetulundusühing Edumus edaspidi ühing on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus. Ühingu nimi on Edumus ja ühingu asukoht on Tallinn 1.