Liigu sisu juurde

Muu hulgas peab tegevusaruanne sisaldama teavet raamatupidamiskohustuslase välisriigis registreeritud filiaalide olemasolu kohta. Toetuse saaja muud kohustused 1 Toetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi: 1 võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal; 2 esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul; 3 eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest; 4 esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet; 5 säilitab toetusega seotud dokumente vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni; 6 teavitab PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust. Raamatupidamise aastaaruannete võrreldavus 1 Raamatupidamise aastaaruandes esitatakse aruandeaasta ja sellele eelnenud majandusaasta võrreldavad arvnäitajad. Digitaalallkirjastamise võimaluseta juhatuse liikmetega ettevõtetel on võimalik registrite ja infosüsteemide keskusele tehtava taotluse alusel määrata audiitorid ning auditi otsuse saab seejärel anda Ettevõtjaportaalis.

Broneeri kuidas suumida Kuidas ma saan suumida viie sentimeetri liige

PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine 1 PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja oleks keskmise suurusega liikmetele kavandatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Kuidas teada saada liikme suurust jalgedes Meeste suurte suuruste liige

Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord 1 PRIA hindab taotlusi lisas 2 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel enne Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 77 lõike 4 alusel taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist. Kui ka taotletavad toetussummad on võrdsed, eelistatakse taotlejat, kellel oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal väiksem müügitulu.

Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine 1 Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

Toetuse saaja kohustused 1 Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui ta vastab § 31 lõike 1 punktis 5 sätestatud nõuetele vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest edaspidi sihipärase kasutamise periood.

Kuidas suurendada vereringet Dick Kuidas liikme naiteid suurendada

Toetuse saaja muud kohustused 1 Toetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi: 1 võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal; 2 esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul; 3 eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest; 4 esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet; 5 säilitab toetusega seotud dokumente vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni; 6 teavitab PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.