Liigu sisu juurde

Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, kuid ei pea olema aktsionär. Toimingu tegemise soovi ja vajalikud andmed saate esitada ka e-notari iseteenindusest EE. Seega on ka tulevikus mõistlik osade võõrandamise ja pandilepingud teha nagu varem — ühes dokumendis ja notariaalses vormis, kuna notari juures tuleb üks kord niikuinii käia. Tallinn: Juura , komm Nimetati ka seda, et kuluhüvitiste ümber toimuv on piinlik.

Täiendavalt oli võimalus esitata nende teemadest välja jäävaid mõtteid rubriigis varia.

Töökorraldus ja -jaotus ühingus

Riigikogu liikmete ja avaliku sektori töötajate palkade suurus ning selle kujunemine ettepanekut ja argumenti Domineeriv ettepanek: Riigikogu liikmete palk peaks olema seotud miinimumpalgaga. Selline mõte sisaldus selgelt 31 ettepanekus ja argumendis, mis said kokku toetushäält ja vastuhäält.

Milline on liikme suurus uldiselt

Variatsioonid: Selles, mitmest miinimumpalgast peaks koosnema Riigikogu liikme palk, ei oldud selgelt ühte meelt. Kõige enam leiti, et õiglane oleks maksta Riigikogu liikmetele kordset miinimumpalka, kuid oli ka ettepanek, et Riigikogu liikme palk võiks olla kolme miinimumpalgaga võrdsustatud.

  • Avaleht » Teabekeskus » Ühingutega seotud toimingud Ühingutega seotud toimingud
  • Liikme umbermootmise suurendamiseks
  • Osaühingu juhatuse liikme tasust - Advokaadibüroo Kõrgesaar ja Laasik

Maksimaalselt pakuti kümnekordse miinimumpalgaga võrdsustatud kuupalka. Pooltargumendid:Miinimumpalgaga seotust põhjendati sellega, et siis oleksid Riigikogu liikmed rohkem kursis tegelikkusega. Lisaks leiti, et ehk siis tõstetaks miinimumpalka tihedamini.

Üldkoosolekul võib hääletada elektrooniliselt või posti teel, kui see on põhikirjas ette nähtud. Kui juhatus või nõukogu korraldab üldkoosoleku, määrab selle päevakorra nõukogu. Kui üldkoosoleku kutsub kokku audiitor, määrab päevakorra tema. Olemas on nii korraline kui ka erakorraline üldkoosolek.

Vastuargumendid:Tõenäoliselt hakataks siis tõstma miinimumpalka hoopis sagedamini. Ettepanek 2: Riigikogu liikmetele maksta tulemuspalka 11 ettepanekut ja argumenti, kokku toetushäält, 84 vastuhäält.

Variatsioone oli selle osas, mille alusel ja kuidas tulemusi mõõta: Riigikogus kohaloldud aja järgi, SKT või investeeringute kasvu alusel, hoopis töötuse vähenemise alusel, valimistel antud lubaduste täitmise määra alusel. Pooltargument: toetaks valitsuse ja riigikogu töö efektiivsuse saavutamist. Vastuargument: Riigikogu liikme palk on seotud keskmise palgaga, mis iseenesest on tema töö tulemusnäitaja.

Rahvastiku põhitunnused Definitsioon: Termin rahvastik tähistab kõiki mingil territooriumil asuvaid elanikke. Iga rahvastikku iseloomustavateks põhitunnusteks on selle rahvastiku suurus ja struktuur. Ingliskeelne termin: population Sissejuhatuseks vaatamegi, millist olulist informatsiooni rahvastiku suurus ja struktuur endas sisaldavad nii eraldi võttes kui koosvaates. Pane tähele, et praegu vaatleme rahvastikku staatiliselt, so küsime milliste tunnuste abil saab kirjaldada rahvastikku mingis kindlas ajapunktis.

Ettepanek 3: Riigikogu ise ei tohiks otsustada oma palkade üle 7 ettepanekut ja argumenti, toetushäält ja 39 vastuhäält. Variatsioon:Riigikogulaste palku reguleerigu kogu avalikku sektorit hõlmav palgajuhend, Riigikogu liikmete palga peaks määrama Valitsus, eraldi sõltumatu komisjon või rahvas nt märkides Milline on liikme suurus uldiselt valimiste ajal sedelile, panna küsimus rahvahääletusele.

Vastuargumendid puudusid.

More Osaühingu juhatuse liikme tasust Üldise reegli kohaselt on majandus- ja kutsetegevuses sõlmitud lepingud eeldatavalt tasulised. Sellest tekib küsimus, kas ka osaühingu juhatuse liikmele tuleb tasu maksta? Lühike vastus on jah, kuid seda vaid juhul, kui juhatuse liige ja osaühing on tasu maksmises kokku leppinud. Samas tuleb arvesse võtta mitmeid erinevaid aspekte.

Riigikogu liikmete kulu hüvitised ja soodustused 47 ettepanekut ja argumenti Domineeriv ettepanek: kuluhüvitisi ei peaks Riigikogu liikmetele maksma selgelt 12 ettepanekus ja argumendis, kokku toetushäält ja 12 vastuhäält. Pooltargumendid:Peamiselt toodi põhjuseks, et Riigikogu liikmete palgad on nii kõrged, et peaksid suutma ise tasuda oma taksosõidud, autoliisingud jms.

Milline on liikme suurus uldiselt

Nimetati ka seda, et kuluhüvitiste ümber toimuv on piinlik. Vastuargumente ei esitatud. Ettepanek 2: Kuluhüvitise kaotamise asemel muuta kuluhüvitise maksmise kord mõistlikuks toetushäält, 12 vastuhäält.

Milline on liikme suurus uldiselt

Ettepanek 3: Muuta lahkumishüvitise korda 12 ettepanekut ja argumenti. Variatsioon: lahkumishüvitise maksmine lõpetada toetushäält, 9 vastuhäält ; muuta korda mõistlikumaks toetushäält, 3 vastuhäält.

Riigikogulaste eripension 12 ettepanekut ja argumenti Domineeriv ettepanek: Kaotada riigikogulaste eripensionid 11 ettepanekut ja argumenti, toetus- ja 7 vastuhäält. Toimetaja märkus: riigikogulaste eripensionid on juba kaotatud.

Milline on liikme suurus uldiselt

Pooltargumendid: Liine kulu eelarvele; Riigikogu liikmetele võiks kehtida samasugune tööseadus nagu teistele töötajatele. Seda nii palga määramise korra ja aluspõhimõtete kui ka praeguse palga suuruse osas.

Ühingutega seotud toimingud

Ka avaliku sektori palgapoliitika laiemalt ei tugine Rahvakogu. Senist Riigikogu liikmete hüvitiste ja soodustuste süsteemi peetakse ebamõistlikuks riigi raha kasutamiseks. Leiti, et hüvitamisele kuuluvaid kuluartikleid tuleks täpsustada ja süsteem tuleks muuta läbipaistvaks.

Antud küsimustes esitatud Rahvakogu ettepanekud ja argumendid viitavad sellele, et senine Riigikogu liikmete palgakorraldus, hüvitiste ja soodustuste maksmise süsteem oma erisustega võrreldes tavalise ametniku või erasektoris töötajaga võib olla üks põhjuseid, miks tekib valitsejate suhtes umbusaldus ja rahvas ning Riigikogu liikmed teineteisest võõranduvad.