Liigu sisu juurde

Raha oli aktsiaseltsist välja viidud ning keegi midagi sealt kätte ei saanud. Ajakava koostamine võimaldab tööandjal tööd paremini kavandada, selgitada välja asendamise vajaduse ning vältida olukorda, kus kõik töötajad näiteks suvekuudel üheaegselt puhkusele jäävad.

Puhkuse kestus ei sõltu sellest, kas töötaja töötab osalise või täistööajaga. Alaealistele ja osalise või puuduva töövõimega töötajatele on seadusega ette nähtud 35 kalendripäeva pikkune puhkus, millest seitse kalendripäeva hüvitab tööandjale Sotsiaalkindlustusamet. Kui töötajale määratakse osaline või puuduv töövõime kalendriaasta keskel, on töötajal kuni selle hetkeni 28 kalendripäeva pikkune põhipuhkus ning edaspidi 35 kalendripäeva pikkune põhipuhkus.

Reavahe suurus

Näiteks, kui töötajal hinnatakse osaline töövõime 1. Samamoodi arvestatakse ka alaealise töötaja põhipuhkust. Kui töötaja saab 1. Riik hüvitab tööandjale osalise ja puuduva töövõimega ning alaealise töötaja 35kalendripäevasest põhipuhkusest 7 kalendripäeva. Rohkem infot hüvitamise kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt. Lisaks võib puhkuse pikkus olla pikem sõltuvalt kohaldatavast kollektiivlepingust või pooltevahelisest kokkuleppest. Tööandja saab töötajate puhkuse kasutamise aega määrata igal aastal esimese kvartali jooksul, kui koostab puhkuste ajakava.

Ajakava koostamine võimaldab tööandjal tööd paremini kavandada, selgitada välja asendamise vajaduse ning vältida olukorda, kus kõik töötajad näiteks suvekuudel üheaegselt puhkusele jäävad.

Puhkuste ajakava koostamisel ei ole tööandja kohustatud rahuldama kõigi töötajate soove ega võimaldama puhkust just sel ajal, kui töötaja tahab, vaid ta arvestab eelkõige seadusega ettenähtud soodustatud isikute soovidega ning kui seejärel veel võimalik, siis ülejäänud töötajate soovidega, aga vaid juhul, kui see on kooskõlas ettevõtte huvidega.

Sa oled siin

Puhkuse ajakava eesmärgiks on anda nii töötajale kui ka tööandjale võimalus tööd ja puhkust ette planeerida. Puhkuse ajakava ehk plaan, millal töötajad puhkavad, tehakse töötajatele teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Tööandjal tuleb puhkuse ajakavasse märkida põhipuhkus ja kasutamata puhkus, kuid sinna võib lisada ka muid puhkuseid, näiteks isapuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus.

  • Kuidas suurendada oma peenise utle mulle
  • Mitu päeva lapsepuhkust on mul õigus saada, kui töötan mitme tööandja juures?

Tööandja peab arvestama, et töötajal oleks võimalik puhkus ära kasutada enne selle aegumist, so kahe aasta jooksul. Kui tööandja Tööandja jaoks võib see tähendada seda, et kõik töötajad lähevadki näiteks juulikuus puhkama, kusjuures tööandjal pole sellises olukorras midagi teha, kuna on jätnud ise võimaluse puhkusi korraldada kasutamata.

Tööandjal on õigus kehtestada ühepoolselt puhkus, võttes sealjuures arvesse töötaja mõistlikke soove. Kui tööandja määrab ise puhkuste ajakava, peab puhkuse pikkus olema järjestikused 28 kalendripäeva. Kui töötaja soovib puhkust võtta välja osade kaupa, tuleb see eelnevalt tööandjaga kokku leppida. Tööandjal on õigus kehtestada ka kollektiivpuhkus.

Liikme suurus 28 aasta jooksul

Näiteks talvisel perioodil, kui ettevõttel on kõige madalam töökoormus ning suvel omakorda ei puhka intensiivse koormuse tõttu keegi vmt. Kollektiivpuhkuse määramiseks ei pea ettevõttel olema kollektiivlepingut. Puhkust neile sobival ajal on õigus nõuda alljärgnevatel isikutel: naisel vahetult enne ja pärast rasedus ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust; mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal; vanemal, kes kasvatab kuni 7-aastast last; vanemal, kes kasvatab aastast last lapse koolivaheajal ; koolikohustuslikul alaealisel koolivaheajal.

Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liikmel on tasude või muude hüvede vähendamise nõude esitamise korral õigus temaga sõlmitud leping ühekuulise etteteatamisega erakorraliselt üles öelda. Juhatuse otsus 1 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.

Põhipuhkuse võib poolte kokkuleppel jagada osadeks. Sellisel juhul peab vähemalt ühe puhkuseosa pikkuseks olema 14 järjestikust kalendripäeva. Tööandja võib keelduda põhipuhkuse jagamisest lühemaks kui seitsmepäevasteks osadeks, kuid kokkuleppel on lühem kui seitsmepäevane põhipuhkus siiski lubatud Töölepingu seaduse § 68 lg 5 lause 3 kohaselt peab töötaja kasutama puhkust vähemalt 14 kalendripäeva järjest.

Antud sätte mõte seisneb, et töötaja saaks puhkuse osadeks jagamisel siiski kasvõi ühte osa sellest sellises ulatuses, et taastada oma tervist ja võimeid.

On leitud ja üheselt fikseeritud, et nimetatud minimaalne aeg on 14 kalendripäeva. Ka riigipühal tööülesandeid mitte täites saab töötaja puhata. Seega seaduse eesmärgiga oleks kooskõlas, kui töötaja kasutab tööst keeldumise õigust päevasel perioodi jooksul, kusjuures on sellest näiteks 12 kalendripäeva põhipuhkust ning 2 päeva riigipüha.

Sätte kohaldamisel tuleks lähtuda ka sätte mõttest ja eesmärgist. Seaduse eesmärk on täidetud ka juhul, kui töötaja saab 14 päeva tööst eemal olla, kuigi kasutab ainult 12 päeva põhipuhkust. Puhkusi saab töötaja kasutada vastavalt puhkuse ajakavasse märgitule.

Liikme suurus 28 aasta jooksul

Kui tööandja ei ole ajakava koostanud, tuleb töötajal ise hoolitseda enda puhkuse kasutamise eest ning Liikme suurus 28 aasta jooksul tööandjat 14 kalendripäeva varem kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kuna ajakavasse märkimata puhkuse kasutamise etteteatamise tähtaeg on suhteliselt lühike, oleks tööandjal mõistlik puhkuse ajakava koostada ja töötajatele teatavaks teha võimalikult aasta alguses.

Ajakavasse kirja pandud puhkusi saab muuta vaid poolte kokkuleppel. Tööandjal ei ole keelatud töötajale anda puhkust ka ette ehk töötamata aja eest.

Teksti suurus

Näiteks kasutab töötaja kalendriaasta puhkuse ära täies ulatuses suvel. Töötaja õigus ja kohustus on puhata, et hoida oma tervist. Õigust puhata peab kasutama ja kui tööandja seda ise ei paku, tuleb töötajal puhkust nõuda esitades vastav avaldus, vastasel juhul võib puhkus aeguda ja saamata jäävad ka puhkuserahad. Seega enne tööle asumist tasub läbirääkida, milline on puhkuse Liikme suurus 28 aasta jooksul ning selle kasutamisvõimalused — kas asutuses on kollektiivpuhkus, puhkust saab ainult sügisperioodil või arvestatakse puhkuste ajakava tehes töötajate soovidega.

See on informatsioon, mis võib pooltele oluline olla, kuid mida teadmata võib tekitada arusaamatusi. Külastusisellel kuul Lisalugemist Puhkus Sotsiaalministeeriumi infovoldik, sisaldab aegunud kontaktandmeid Viited Töölepingu seaduse selgitused Sotsiaalministeerium Küsimused ja vastused Töötaja esitas detsembri lõpus puhkuseavalduse sooviga jääda jaanuari keskpaigas põhipuhkusele.

Liikme suurus 28 aasta jooksul

Kas tööandjal on kohustus anda töötajale enne puhkuste ajakava kinnitamist põhipuhkust? Töölepingu seaduse edaspidi TLS § 69 lg 2 kohaselt on tööandjal kohustus koostada hiljemalt märtsi lõpuks puhkuste ajakava, millesse on märgitud põhipuhkus sh kasutamatakuid vajadusel ka muud seaduses ettenähtud puhkused nt õppepuhkus, lapsepuhkus jne.

Kui märtsi lõpuks pole ajakava kinnitatud, siis on töötajal õigus teha avaldus ning alates aprillist enda jaoks sobival ajal põhipuhkusele jääda. Avaldusega saab põhipuhkust kasutada ka juhul, kui ajakava on olemas, kuid kogu põhipuhkust ei ole ajakavasse kantud.

Keelevahetuse vaikeväärtus

Mõlemal juhul tuleb avaldus esitada vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkusele jäämist. Kui aga ajakava on alles koostamisel, siis on töötajal õigus põhipuhkusele jääda vaid poolte kokkuleppel. Küll aga võib töötaja kasutada enne puhkuste ajakava kinnitamist muid puhkusi nt õppepuhkus, lapsepuhkusteatades oma soovist tööandjale 14 kalendripäeva ette. Seega peaksid töötaja ja tööandja enne puhkuste ajakava kinnitamist põhipuhkuse kasutamise osas kokkuleppele jõudma. Siinkohal toon välja aga erisuse selle kohta, kes saavad nõuda põhipuhkust sobival ajal ka enne puhkuste ajakava kinnitamist.

Nimelt peab tööandja arvestama puhkuse soove, mis tulevad TLS § 69 lg-s 7 nimetatud isikutelt ja sätestatud olukordades.

  • Opetada, kuidas laiendada liige
  • Kui seni oli levinud arvamus, et juhatuse liikme vastu saab esitada nõudeid kümne aasta jooksul pärast kahju tekitamist, siis nüüd otsustas riigikohus, et periood on viis aastat.

Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust; mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal; vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last; vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last — lapse koolivaheajal; koolikohustuslikul alaealisel — koolivaheajal.

Õpetaja töötab koolis nii õpetaja kui ka laborandina ja tal on nende tööde tegemiseks sõlmitud kaks töölepingut.

Liikme suurus 28 aasta jooksul

Tema puhkuse pikkused kalendriaastas on õpetajana 56 kalendripäeva ja laborandina 28 kalendripäeva. Kui pikk on sellise töötaja puhkus, kas 28 või 56 päeva?

Silvano Fashion Group 2019.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Töölepingu seaduse TLS § 55 Liikme suurus 28 aasta jooksul eeldatakse, et töötaja iga-aastane puhkus on 28 kalendripäeva põhipuhkuskui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti. Haridus- ja teadustöötaja põhipuhkus on eelduslikult kuni 56 kalendripäeva TLS § Töötajal on õigus töölepingus ettenähtud ja seadusega kooskõlas olevale põhipuhkusele, mida antakse töötatud aja eest TLS § Kui töötajal on mitu töölepingut, on tal õigus puhkusele iga lepingu kohta eraldi.

See tähendab, et kui töötajal on erinevate töölepingutega õigus nii päevasele kui päevasele põhipuhkusele, siis on tal õigus mõlemale puhkusele.

Liikme suurus 28 aasta jooksul

Töölepingu seadus ei sätesta, kuidas mitme töölepingu alusel kasutatavat puhkust ajaliselt sobitama peab, kuid tulenevalt puhkuse eesmärgist on erinevate tööandjate puhul mõistlik arvestada töötaja puhkuse ajaga teises töökohas, et töötaja ei käiks puhkuse ajal teises kohas tööl, vaid puhkaks. Kui mõlemad töölepingud on sõlmitud sama tööandjaga, on taoline olukord lihtsamalt lahendatav ja tööandja saab arvestada ainult enda ettevõtte vajadustega puhkuste ajal.

Puhkuse kestus ei sõltu sellest, kas töötaja töötab osalise või täistööajaga. Alaealistele ja osalise või puuduva töövõimega töötajatele on seadusega ette nähtud 35 kalendripäeva pikkune puhkus, millest seitse kalendripäeva hüvitab tööandjale Sotsiaalkindlustusamet. Kui töötajale määratakse osaline või puuduv töövõime kalendriaasta keskel, on töötajal kuni selle hetkeni 28 kalendripäeva pikkune põhipuhkus ning edaspidi 35 kalendripäeva pikkune põhipuhkus. Näiteks, kui töötajal hinnatakse osaline töövõime 1.

Kui töötaja asub puhkama näiteks alates Kui sama töötaja oma teisest tööst puhkab samuti alates Küll aga jätkub samal ajal puhkus õpetaja tööst. Sellele tööle asub Ulatub liikme suurendamiseks alles Kui puhkuste kasutamises samal ajal ei jõuta kokkuleppele, siis võib juhtuda, et töötaja puhkab näiteks õpetaja ametist Kindlasti pole see aga puhkuse eesmärki silmas pidades õige.

Varem koostas tööandja meie puhkusegraafiku jaanuaris.

Käes on juba veebruar, aga keegi pole meile veel mingisugust graafikut esitanud. Mis siis saab siis, kui tööandja üldse ei teegi puhkusegraafikut, kas siis jään sellel aastal puhkamata? Varem, ehk enne 1. Kehtiva töölepingu seaduse edaspidi TLS § 69 lõike 2 kohaselt koostab tööandja puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul.

Põhikirjaga võib ette näha, et liikme mittevaralised õigused lõpevad väljaastumisel või väljaarvamisel. Väljaastumine 1 Ühistu liikmel on õigus ühistust välja astuda kuni ühistu lõpetamisotsuse tegemiseni. Väljaastumisõiguse piiramine 1 Väljaastumisõiguse võib välistada põhikirja või lepinguga kuni viieks aastaks, arvates liikmeks saamisest. Väljaastumisõigust ei saa täielikult välistada ega teha seda ebamõistlikult raskeks. Sellisel juhul peab liige tasuma ühistule käesoleva seaduse §-s 17 sätestatud hüvituse.

Järelikult on Teie tööandjal aega töötajate puhkusegraafikut koostada ja Teile tutvustada kuni 31 märtsini Juhul, kui tööandja käesoleva aasta puhkusegraafikut Teile selleks ajaks teatavaks ei tee, on Teil siiski seadusest tulenev võimalus ise otsustada, millal oma kalendriaasta puhkust kasutada.

Aluse selleks annab TLS § 69 lõige 3, millise kohaselt puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist näiteks e-mailiga võimaldavas vormis.