Liigu sisu juurde

Lepingu siseaudiitoriga sõlmib nõukogu esimees. Vara võib välja jagada kuue kuu möödumisel ühistu lõpetamise äriregistrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest ning kahe kuu möödumisel lõppbilansi ja vara jaotusplaani liikmetele tutvumiseks esitamisest liikmetele teatamisest, kui bilanssi ega vara jaotusplaani ei ole kohtus vaidlustatud, hagi on läbi vaatamata või rahuldamata jäetud või asjas on menetlus lõpetatud. Juhatus teeb otsuse ühe kuu jooksul alates punktis Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle. Nõue saata juhatusele ja kui juhatus ei reageeri siis kutsuda see koosolek kokku ise. Kui juhatus liikmesuse üleandmisest põhjendatult keeldub, jääb ühistu liikmeks liikmesuse üleandmist soovinud isik.

Tulenevalt Äriseadustiku § lg 1, Kui ühingul on nõukogu, valib ja kutsub juhatuse liikmed tagasi nõukogu.

Mida naeb valja keskmise suurusega munn

Sama seaduse § ülanumbriga 1 kohaselt määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord nõukogu olemasolul nõukogu otsusega, kusjuures nõukogu peab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele osaühingu poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja osaühingu majandusliku olukorraga. Teie kirjeldatud hüvitised on pisut erinevad.

Kuidas toesti liikme suurendada

Lepingusse märgitud hüvitis võib olla käsitletav muu hüvena ning kuulub välja maksmisele lepingu lõpetamisel ennetähtaegselt mistahes põhjusel nõukogu algatusel. See hüvitis tuleb maksta igal juhul.

Aritmeetiline jada I osa

Põhikirjast tulenev hüvitamiskohustus on aga rakendatav ainult olukorras, kus juhatuse liige kutsutakse tagasi ilma mõjuva põhjuseta ning sellega tekitatakse talle rahaliselt mõõdetavat kahju. See säte on suunatud nimetatud kahju hüvitamisele. Seega võivad kuuluda väljamaksmisele mõlemad hüvitised.

Steroidid liikme suurendamiseks

Samas võib ka olla, et tagasikutsumiseks oli mõjuv põhjus, et sellega ei Liikme suurus vastab rahaliselt mõõdetavat kahju või see kahju sai hüvitatud juba lepingu järgi. Vastas Tiina Mölder.

Suurenda noorukieas