Liigu sisu juurde

Peaassamblee või Julgeolekunõukogu võib küsida Rahvusvaheliselt Kohtult soovitusliku iseloomuga arvamusi igasugustes juriidilistes küsimustes. Liit on juriidiline isik. Tingimused, millistel riik, kes on käesoleva statuudi pool, kuid ei kuulu ÜRO-sse, võib kohtu liikmete valimisest osa võtta, määratakse erikokkuleppe puudumisel Julgeolekunõukogu soovitusel Peaassamblee poolt. II Asutamise aeg 5. Teised ÜRO institutsioonid ja allasutused, kellele Peaassamblee võib selleks igal ajal loa anda, võivad samuti küsida kohtult soovitusliku iseloomuga arvamusi nende tegevusest esile kerkinud juriidilistes küsimustes.

Ükski kohtu liige ei või täita esindaja, nõuniku või advokaadi ülesandeid üheski kohtuasjas. Ükski kohtu liige ei või osa võtta ühegi kohtuasja lahendamisest, millest ta varem on osa võtnud ühe poole esindajana, nõunikuna või advokaadina, siseriikliku või rahvusvahelise kohtu või juurdluskomisjoni liikmena või mingil muul viisil.

Artikkel 18 1.

Kohtu liiget ei või ametist kõrvaldada, välja arvatud juhul, kui ta teiste liikmete üksmeelsel arvamusel ei vasta enam esitatud nõuetele. Peasekretärile teatab sellest ametlikult kohtu sekretär. Selle teadaande kättesaamisel peasekretäri poolt loetakse koht vabanenuks. Artikkel 19 Kohtu liikmetel on kohtunikukohuste täitmisel diplomaatilised privileegid ja immuniteedid.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut

Artikkel 20 Kohtu iga liige on enne ametisse astumist kohustatud kohtu avalikul istungil tegema piduliku avalduse, et ta peab oma ametit erapooletult ja täpselt. Artikkel 21 1. Kohus valib esimehe ja aseesimehe kolmeks aastaks. Neid võib tagasi valida. Kohus määrab oma sekretäri ja võib astuda samme teiste vajalike ametiisikute määramiseks.

Account Options

Artikkel 22 1. Kohus asub Haagis. See aga ei takista kohut istungeid pidamast ja oma funktsioone täitmast teistes, kohtu poolt soovitavaks peetavates kohtades. Kohtu esimees ja sekretär peavad elama kohtu asukohas. Artikkel 23 1. Kohus peab istungeid pidevalt, välja arvatud vaheajad, mille tähtajad ja kestuse määrab kohus. Kohtu liikmeil on õigus perioodilisele puhkusele, mille aja ja kestuse määrab kohus, kusjuures arvestatakse vahemaad Haagist kuni iga kohtuniku elukohani kodumaal.

Kohtu liikmed on kohustatud olema kohtu käsutuses igal ajal, välja arvatud puhkusel viibimise aeg ja puudumine haiguse tõttu või muul tõsisel põhjusel, mis on esimehele nõutavas korras teatavaks tehtud. Artikkel 24 1. Kui kohtu liige leiab, et ta mingil põhjusel ei saa osa võtta teatava kohtuasja lahendamisest, teatab ta sellest esimehele.

Peenise suuruse uuringu eesmärk on mehi rahustada

Kui esimees leiab, et mõni kohtu liikmeist ei saa mingil põhjusel teatava kohtuasja istungist osa võtta, teatab ta sellest kohtu liikmele.

Kui seejuures tekib lahkarvamus kohtu liikme ja esimehe vahel, lahendab asja kohus. Artikkel 25 1. Kohus peab istungeid täies koosseisus, välja arvatud käesolevas statuudis ette nähtud erijuhud. Tingimusel, et kohtunike arv ei väheneks alla üheteistkümne, võib kohtu reglemendi kohaselt ühe või mitu kohtunikku sõltuvalt asjaoludest istungitest osavõtmisest kordamööda vabastada. Kohtu koosseisu moodustamiseks piisab üheksaliikmelisest kvoorumist.

Mehi liikmed ja nende suurus

Artikkel 26 1. Kohus võib teatavate kohtuasjade liikide, näiteks tööasju, transiiti või sidet puudutavate küsimuste arutamiseks moodustada ühe või mitu koda, kuhu kuulub kolm või enam kohtunikku. Kohus võib igal ajal moodustada koja mingi eri kohtuasja arutamiseks. Sellise koja kohtunike arvu määrab kohus poolte nõusolekul. Käesolevas artiklis ette nähtud kodades arutatakse kohtuasju poolte palvel.

Artikkel 27 Artiklites 26 ja 29 ette nähtud kodade poolt tehtud otsus loetakse kohtu enda poolt tehtud otsuseks. Artikkel 28 Artiklites 26 ja 29 ette nähtud kojad võivad poolte nõusolekul pidada istungeid ning täita oma funktsioone ka väljaspool Haagi.

Artikkel 29 Kohtuasjade arutamise kiirendamiseks moodustab kohus igal aastal viiest kohtunikust koosneva koja, mis võib poolte palvel kohtuasju arutada ja otsuseid teha lihtsustatud kohtupidamise korras.

 • Uurimistöö eesmärk on vabastada mehed muredest, mis neil on seoses oma liikme pikkusega.
 • Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon edaspidi ESA on jookide valiku, serveerimise ja tutvustamisega tegelevate füüsiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik ja demokraatlikel põhimõtetel tegutsev mittetulunduslik organisatsioon.
 • Põhikiri – Laagri Kristlik Kogudus
 • Saada Erinevad uuringud mujal maailmas on näidanud, et mitmekesisusega arvestamine ja mitmekesisuse teadlik juhtimine ettevõtetes, mõjutab positiivselt ettevõtete tulemuslikkust.

Nende kohtunike asendamiseks, kellel ei ole võimalik istungeist osa võtta, määratakse täiendavalt kaks kohtunikku. Artikkel 30 1. Kohus koostab reglemendi, millega ta määrab kindlaks oma funktsioonide täitmise korra ja kohtupidamise eeskirjad. Kohtu reglemendis võib olla ette nähtud kaasistujate osavõtt kohtu või tema kodade istungeist ilma hääleõiguseta.

Artikkel 31 1. Kohtunikud, kes kuuluvad mõlema poole kodakondsusesse, säilitavad õiguse osaleda menetluses oleva kohtuasja arutamises.

Kui kohtu koosseisus on kohtunik, kes kuulub ühe poole kodakondsusesse, võib teine pool oma äranägemisel valida isiku, kes asja arutamisest kohtunikuna osa võtab.

Käsitööerialade õppimisvõimalused Eestis

See isik valitakse eeskätt nende hulgast, kes on esitatud kandidaadiks artiklis 4 ja 5 ette nähtud korras. Kui kohtu koosseisus ei ole ühtki kohtunikku, kes poolte kodakondsusesse kuulub, võib iga pool valida kohtuniku korras, mis on ette nähtud käesoleva artikli lõikes 2. Käesoleva artikli sätteid rakendatakse artiklites 26 ja 29 ette nähtud juhtudel. Sellistel juhtudel palub esimees koja koosseisu üht või vajaduse korral kaht liiget loovutada oma koht kohtu liikmetele, kes kuuluvad poolte kodakondsusesse, või selliste puudumisel või juhtudel, kui neil ei ole võimalik istungist osa võtta, kohtunikele, keda pooled on spetsiaalselt valinud.

Kui mitmel poolel on ühised huvid, siis käsitletakse neid, kuivõrd see puudutab eelnenud sätete rakendamist, kui üht poolt. Juhul kui selles küsimuses on kahtlusi, lahendab asja kohus.

Käesoleva artikli lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt valitud kohtunikud peavad vastama nõudmistele, mis on ette nähtud käesoleva statuudi artiklis 2, artikli 17 lõikes 2 ning artiklites 20 ja Otsuste tegemisel on neil oma kolleegidega võrdsed õigused.

Artikkel 32 1. Kohtu liikmed saavad aastapalga. Esimees saab iga-aastase lisatasu. Aseesimees saab lisatasu iga päeva eest, mil ta täidab esimehe kohustusi. Artikli 31 alusel valitud kohtunikud, kes ei ole kohtu liikmed, saavad hüvituse iga päeva eest, mil nad täidavad oma funktsioone.

Palgad, lisatasud ja hüvitused määrab Peaassamblee. Neid ei saa vähendada teenistusaja jooksul.

Mehi liikmed ja nende suurus

Kohtu sekretäri palga määrab Peaassamblee kohtu ettepanekul. Peaassamblee poolt kehtestatud eeskirjadega määratakse tingimused, mille kohaselt kohtu liikmetele ja kohtu sekretärile määratakse erruminekul pension, samuti tingimused, mille kohaselt kohtu liikmetele ja sekretärile hüvitatakse nende reisikulud.

Näitus "Tekiklubi kevad"

Ülalnimetatud palgad, lisatasud ja hüvitused maksustamisele ei kuulu. Artikkel 33 ÜRO kannab kohtu kulud Peaassamblee poolt määratud korras. II peatükk Artikkel 34 1. Kohtu poolt arutatavates kohtuasjades saavad poolteks olla vaid riigid. Oma reglemendis ette nähtud tingimustel ja nendele vastavalt võib kohus nõuda avalikelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt informatsiooni arutusel oleva kohtuasja kohta.

Kohus võtab vastu tähendatud informatsiooni, mida mainitud organisatsioonid esitavad omal algatusel. Kui arutusel olevas kohtuasjas tuleb kohtul tõlgendada mingisugust avalik-õigusliku rahvusvahelise organisatsiooni asutamise dokumenti või säärase dokumendi alusel sõlmitud rahvusvahelist konventsiooni, siis informeerib kohtu sekretär sellest asjaomast avalik-õiguslikku organisatsiooni ning saadab talle ärakirja kogu kirjalikust menetlusest.

Artikkel 35 1.

Mehi liikmed ja nende suurus

Kohus on avatud riikidele, kes on käesoleva statuudi poolteks. Tingimused, mille kohaselt kohus on avatud teistele riikidele, määrab Julgeolekunõukogu, pidades silmas kehtivate lepingute erisätteid. Need tingimused ei või mingil juhul seada pooli ebavõrdsesse olukorda kohtu ees. Kui kohtuasja pooleks on riik, kes ei ole ÜRO liige, määrab kohus rahasumma, mille see riik peab kohtukulude katteks tasuma. Seda sätet ei rakendata, kui antud riik juba võtab osa kohtukulude kandmisest.

TSVK-l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise õigus; 1.

 • TSVK tegevus on rajatud tema liikmete vabatahtlikule initsiatiivile ja demokraatlikele printsiipidele ning ühendab oma ridadesse füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
 • Hooldusnõukogu koosneb järgmistest ÜRO liikmetest: a organisatsiooni liikmetest, kes valitsevad hooldusaluseid territooriume; b neist artiklis 23 nimetatud liikmetest, kes ei valitse hooldusaluseid territooriume; c sellisest arvust teistest Peaassamblee poolt kolmeks aastaks valitud liikmetest, mis võib osutuda vajalikuks, et Hooldusnõukogu liikmete üldarv jaguneks võrdselt hooldusaluseid territooriume valitsevate ja mittevalitsevate liikmete vahel.
 • Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri ning Rahvusvahelise Kohtu statuut – Riigi Teataja
 • Ta on Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskseltsi asutatudtaasasutatud tegevuse jätkaja.

TSVK tegevust juhib Tartus asuv juhatus; 1. TSVK asukohasaadressiks on Tartu linn; 1. TSVK on asutatud Sporti harrastavate ja spordihuviliste spordiveteranide tegevuse ühendamine tervise, kehalise tubliduse ja spordimeisterlikkuse säilitamiseks ning parandamiseks; 2.

 1. Mitmekesisus Eesti ettevõtetes | Praxis
 2. Koguduse nimi on Laagri Kristlik Kogudus ja asukoht Saue vald.
 3. Но мне доставляет удовольствие узнавать о всякого рода необычных происшествиях в городе, а с тех пор как некто посещал башню Лоранна, прошло уже очень много времени.
 4. Хороший наглядный урок неосторожным гостям - подумал он в надежде, что урок этот не пройдет для Элвина даром.
 5. И если их и интересовало, куда делся робот, они, во всяком случае, ни словом об этом не обмолвились.
 6. Kuidas maarata liikme suurused jalale

Spordiveteranide võistluste organiseerimine ja kaasabi osutamine TSVK lliikmete osalemisel kohalikel, vabariiklikel ning rahvusvahelistel võistlustel; 2. Kohalike võistluste kalenderplaani koostamine ja kinnitamine; 2. Arendada aktiivset seltskondlikku tegevust koondise raames ja ka väljaspoole sportliku tegevuse toetamise eesmärgil; 2.

Mitmekesisus Eesti ettevõtetes

Koostöö Eesti Spordiveteranide Liiduga oma tegevuse organiseerimisel; 2. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks presidendi hääl. Juhatuse koosolekud kutsub kokku president mitte harvem kui üks kord kvartalis. ESA president: ESA tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks kuni kolmeliikmeline revisjon.

Revisjon tehakse ESA-s mitte harvem kui üks kord aastas. ESA varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad: ESA juurde moodustatud ettevõtete tegevusest saadud tuludest; ESA ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust ESA varaliste kohustuste eest.

ESA majandusaastaks on kalendriaasta, mis algab 1. ESA vara kasutatakse: ESA-ga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks; ESA raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Rahvakunsti propageerivate materjalide ja õppekirjanduse kirjastamine. Teabepäevade, näituste, demonstratsioonide, käsitöölaatade ja muude rahvakunsti propageerivate ürituste korraldamine. Samasihiliste kohalike ja piirkondlike ühingute, liitude ja seltside ellukutsumine. Koostöö riigi- teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja üksikisikutega. Arendada koostööd Põhjamaade ja Euroopa samasihiliste organisatsioonidega.

IV Liitu astumise, sellest lahkumise ning väljaarvamise tingimused ja kord 8. Liidu liikmeks võib astuda sooviavalduse alusel. Liidu liikmeks astumine ei ole vanuse ega rahvusega piiratud.

Mehi liikmed ja nende suurus

Liidust väljaastumisel tuleb sellest juhatusele kirjalikult vähemalt kuu aega ette teatada. Liiget, kes ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi, võib liidu üldkoosolek juhatuse ettepanekul liidust välja arvata. Väljaastumise või väljaarvamise korral liidule makstud summasid k.

V Liikmed, nende õigused ja kohustused Liidu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud või vabatahtlikud füüsiliste isikute ühendused. Liidul on tegev- toetaja- ja auliikmed. ERKL tegevliikmel on õigus: Valida ja olla valitud ERKL juhatusse.