Liigu sisu juurde

Tõhus suurendada peenise Pro Long System Spetsiaalselt teie jaoks oleme välja arendanud kaasaegse peenise laienemise seade, mis tagavad sulle edu. Mõju on kindlasti, kuid seejuures tuleb kasutusele võtta täiendavad meetodid.

Riigikogu võttis kolmapäeval ühehäälselt vastu aastaid vaidlusi põhjustanud ühtse finantsjärelevalve loomise seaduse.

Liikme suuruse jalga

Ühtne finantsinspektsioon ühendab praeguse pangainspektsiooni, mis allub Eesti Pangale, ning kindlustusinspektsiooni ja väärtpaberiinspektsiooni, mis alluvad seni rahandusministeeiurmile. Finantsinspektsioon hakkab alluma Eesti Pangale. Seaduse Liikme suuruse jalga poolt hääletas 48 riigikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Category: Health & Beauty

Seadus jõustub Finantsinspektsioon on autonoomse pädevusega ja oma eelarvega Eesti Panga juures asuv asutus, mis on finantsjärelevalve teostamisel sõltumatu. Inspektsiooni tegevust kavandab ja juhtimist kontrollib inspektsiooni nõukogu, kuhu kuulub kuus liiget.

Liikme suuruse jalga

Riigikogu hääletas eelnõu viimasel lugemisel sellesse sisse muudatuse, mille kohaselt on inspektsiooni nõukogu esimees ametikoha järgi rahandusminister, mis tasakaalustab praeguse ministri Siim Kallase sõnul asutuse alluvust Eesti Pangale.

Mis on suurimad liikme suurused välistab nõukogu esimehe sätestamine seadusega võimalikud raskused, mida võib tekitada nõukogu esimehe valimine ja otsustamine, märkis Kallas. Finantsjärelevalvet teostatakse finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ning toimimise efektiivsuse suurendamise, süsteemsete riskide vähendamise ning finantssektori kuritegelikel eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele kaasaaitamise eesmärgil, et kaitsta kliente ja investorite huve nende vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi stabiilsust.

Can Greece and Turkey go to war over the Eastern Mediterranean dispute?

Asutuse läbipaistvust aitavad suurendada muudatused, mille järgi on inspektsioonil kohustus hiljemalt Andmete all on Kallase sõnul silmas peetud eelkõige infot järelevalve subjektide, tegevuslubade, juhtorganite, omanikeringi ja muu sarnase kohta. Nii näiteks tuleb avaldada ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate finantsasutuste loetelu.

Paljud keskerakondlased lasid "Savisaare pangast" jalga

Kolmanda olulisema muudatusettepaneku kohaselt on finantsinspektsioon kohustatud andma Eesti Pangale ja rahandusministeeriumile nende tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

See soovitus täiendab inspektsiooni seaduslikku õigust saada vajalikku informatsiooni, ütles Eesti Panga president Vahur Kraft.

Liikme suuruse jalga

Täpsustatud on ka sätteid, mis käsitlevad juhatuse pädevuse määratlust, nõukogu tasu suurust, töötaja taandamist ja inspektsiooni vastutust, seaduse rakendamist ja muud. Seadus sätestab nõukogu liikme kuutasu suuruse, mis võrdub Eesti kahekordse miinimumpalgaga.

Liikme suuruse jalga

Seadusesse on lisatud ka nõue, et juhatuse liikme tähtajalises ametilepingus määratakse tema õigused ja kohustused ning töö tasustamist puudutavad küsimused. Eesti Panga hinnangul on oluline, et uus seadus võeti vastu kujul, mis tagab finantsjärelevalvele vajaliku iseseisvuse ja võimalused efektiivseks ning ressursisäästlikuks tegutsemiseks.

Finantsjärelevalve saab jalad alla

Uus seadus loob võimalused kogu finantssektori katmiseks ühtlaselt tõhusa ja kõigile kaasaja nõuetele vastava järelevalvega, märkis Eesti Pank. Sellest tulenev turvalisuse kasv peaks keskpanga hinnangul mõjuma soodsalt investeeringutele ja tõstma Eesti majanduse rahvusvahelist usaldatavust.

Liikme suuruse jalga

Uutel alustel moodustatud järelevalveasutus peab alustama 1. Sünergiaefektid, mis tulenevad uue järelevalveasutuse loomisest, hakkavad täiel määral ilmnema alles pärast ühtse finantsjärelevalve töölehakkamist, avaldas Eesti Pank arvamust. Riigikogu kiitis kolmapäeval 40 poolthäälega heaks ka finantsinspektsiooni seaduse rakendamisega seotud seaduste muutmise seaduse.

Artriit 2 jalgade peatus

Liikme suuruse jalga viiakse sisse kindlustusseadusesse, investeerimisfondide seadusesse, riigilõivuseadusesse, krediidiasutuste seadusesse, kindlustustegevuse seadusesse ja väärtpaberite keskregistri seadusesse.

Riigikogus oli ligi kolm aastat valitsuse ja Eesti Panga vahel pendeldanud eelnõu ühtse finantsjärelevalve loomise kohta esimesel lugemisel Seejärel tegid rahanduskomisjon ja riigikogu liikmed koostöös Eesti Pangaga eelnõu sisuliselt ümber, lähtudes institutsiooni alluvusest keskpangale.

Liikme suuruse jalga

Protsess takerdus peamiselt osapoolte erimeelsustesse, kelle alluvuses uus inspektsioon töötama hakkab.