Liigu sisu juurde

Liidu juhatuse esimees kasutab ja käsutab Liidu rahalisi ning muid materiaalseid väärtusi. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui: 1 ühistus ei ole ette nähtud liikmete isiklikku vastutust ühistu kohustuste eest ja ilmneb, et ühistu netovara on alla poole ühistu osakapitalist.

Liitumistasusid kasutame meie ühise ettevõtte arenduseks ja liikmete huvide eest seismiseks. Esimeste liikmete tasudest tegime vajalikud kulutused, et koguda Tuleva algkapital, tutvustada Tulevat laiemale avalikkusele ning ette valmistada kõik vajalik meie ühise fondivalitseja käivitamiseks ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotluseks.

Edasi katame liikmetasudest kulud järgmisteks tegevusteks: Liikmehaldus ja -teavitus Tuleva veebilehe, blogi ja teiste infokanalite arendus Ettepanekute väljatöötamine ja mõjuanalüüsid Eesti pensionisüsteemi paremaks muutmiseks, koostöö rahandusministeeriumi ja teiste riigiasutustega Tuleva IT-süsteemide arendus Vabatahtliku pensionifondi ja muude pikaajalise investeerimise toodete analüüs ja ettevalmistus. Sinu liitumistasu aitab läbimõeldud, suure mõjuga ideed otsustajateni viia.

Iga säästetud euro annab Rootsi inimestele umbes kolmandiku võrra rohkem pensionit kui sama raha meie inimestele.

Tulundusühistuseadus – Riigi Teataja

Eesti vajab targemat, mõõdetavate eesmärkidega pensionistrateegiat. Laua taga, kus varem oli lisaks ametnikele ja poliitikutele kohta vaid pankade ja kindlustusseltside esindajatel, on Tuleva Eesti esimese pensionikogujate ühendusena tõsiseks partneriks nii Rahandusministeeriumile kui teistele riigiasutustele.

Aitame teha seadused paremaks, et need kaitseks eelkõige meie, inimeste huve. Et igast täna säästetud eurost saaksime tulevikus maksimaalse kasu meie ise, mitte pankade omanikud.

Esimesed võidud on käes.

Näiteks: Eesti inimesed hoidsid ainuüksi eelmisel aastal kokku 1,5 miljonit eurot, sest Tuleva ettepanekul keelas riik fondivalitsejatel võtta inimestelt pensionifondi vahetamise eest kõrget tasu. Saatsime allkirjaga riigikokku ettepaneku reformida teise pensionisamba väljamaksed, et inimesed saaksid raha kasutada väiksemate kuludega ja tegelikest vajadustest lähtuvalt.

Me ei korralda pikette ega loobi tühja kriitikat.

Koik liikme suuruse kohta

Oleme otsekohesed, analüüsime probleeme ja pakume konstruktiivseid lahendusi. Tuleva on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärk on teenida liikmetele tulu. Tuleva idee on, et inimesed ise koguvad koos oma tuleviku jaoks raha, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid ja jättes kõrvale nii palju vahemehi ning lisakulusid kui võimalik. Liikmeboonus on algul hästi tilluke, aga kasvab koos pensionivara kasvuga.

Boonus kantakse sinu isiklikule kapitalikontole Tulevas.

Milleks me liitumistasu kasutame?

Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine; 3. Ühingu ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamine; 3. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt 1 korra aastas.

Koik liikme suuruse kohta

Nõukogu liikme ja Ühingu liikmete taotlus üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb esitada juhatusele kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjuse. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest, üldkoosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast peab ette teatama vähemalt 21 päeva. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest, üldkoosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast peab ette teatama vähemalt 7 päeva 3.

Tulundusühistu Tuleva põhikiri - Tuleva

Kui vastavalt põhikirja punktile 4. Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu liige või tema volitatud esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige. Ühingu liige ei saa osa võtta hääletamisest, kui ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

Põhikiri — Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit

Üldkoosolekul otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Juhatus saadab üldkoosolekute protokollid kõikidele Ühingu liikmetele 1 kuu jooksul üldkoosoleku toimumisest. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed 4. Ühingul on nõukogu, mis planeerib Ühingu tegevust, korraldab Ühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu pädevusse kuulub lisaks põhikirja punktis 4.

Koik liikme suuruse kohta

Ühingu poolt osutatavate teenuste tariifide ja teenuste eest tasumise korra kinnitamine. Nõukogu annab juhatusele korraldusi Ühingu juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik Ühingu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Juhul, kui sellise tehingu tegemisega viivitamisega kaasneks Ühingule oluline kahju, ei ole nõukogu nõusolek vajalik.

Nõukogu liikmete arv on 7 kuni 13 isikut, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt tähtajaga üks kuni kolm aastat. Nõukogu liikmete valimisel arvestatakse võimaluse piires proportsionaalsuse printsiibist lähtuvalt erinevate kategooriate elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetekäitlemiseks tehtavate kulude osakaaluga kõigi kategooriate elektri- ja elektoonikaseadmete jäätmete käitlemiseks tehtavate kulude hulgas, analoogiliselt asutamislepingu punktis 8 sätestatuga.

Nõukogu liige on kohustatud esindama nõukogus selle kategooria tootjate huvisid, kelle esindajana ta on nõukogusse valitud. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees mitte harvem, kui üks kord kvartalis.

Koik liikme suuruse kohta

Liidu juhatuse esimees esindab Liitu juhatuse nimel suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Teised Liidu juhatuse liikmed esindavad Liitu juhatuse nimel vastavalt juhatuse poolt antud volitustele.

Sinu liitumistasu aitab läbimõeldud, suure mõjuga ideed otsustajateni viia.

Liidu juhatuse esimees: - juhib Liidu jooksvaid asju ja võtab vastu otsuseid, mis ei kuulu Liidu üldkoosoleku või juhatuse ainupädevusse; - tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise; - sõlmib lepinguid ning töölepinguid Liidu palgaliste töötajatega kusjuures töölepingu direktoriga, tema asetäitjaga ja pearaamatupidajaga võib sõlmida peale juhatuse kinnituse saamist ; - võtab tööle ja vallandab töötajaid; - käsutab Liidu vara ja vahendeid; - väljastab volikirju; - avab pankades arveldus- ja muid kontosid; - annab käskkirju ja korraldusi; - arendab muud tegevust, mis on vajalik Liidu põhikiirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Liidu juhatuse esimees on aruandekohustuslik Liidu juhatuse, revisjonikomisjoni ja üldkoosoleku ees. Liidu juhatuse esimeest asendab tema puudumisel üks juhatuse liikmetest esimehe kirjalikul määramisel.

Üldkoosoleku kokkukutsumine 1 Üldkoosolek on korraline või erakorraline. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku majandusaasta aruande kinnitamiseks kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates, kui põhikirjas ei ole ette nähtud lühemat tähtaega. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui: 1 ühistus ei ole ette nähtud liikmete isiklikku vastutust ühistu kohustuste eest ja ilmneb, et ühistu netovara on alla poole ühistu osakapitalist. Kui ühistus on ette nähtud liikmete lisavastutus § 35peab üldkoosoleku kokku kutsuma üksnes juhul, kui netovara kaotus ei ole kaetav liikmete poolt kolme kuu jooksul liikmete lisavastutuse rakendamisel tehtavate maksetega.

Liidu juhatuse esimees määrab kindlaks ka teiste juhatuse liikmete jooksvad tööülesanded. Juhatus võib moodustada direktsiooni, pannes juhatuse esimehe käesoleva põhikirja punktides 32,36 ja 37 märgitud juhatuse esimehe funktsioonid täielikult või osaliselt direktorile, vabastades nendest täielikult või osaliselt Liidu juhatuse esimehe.

  1. Kuidas suurendada oma pikka peenise
  2. Kuidas suurendada peenise massaazi teel
  3. MTÜ EES-Ringlus põhikiri | EES – Ringlus
  4. Suurendada ainult kasutamise liikme paksust
  5. Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine; 3.

Direktor ja tema asetäitja on vastutavad oma tegevuses Liidu juhatuse ees. Liidu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad: - sisseastumis- ja liikmemaksudest määratakse Liidu juhatuse poolt ; - majandustegevusest saadav tulu; - juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlikest annetustest saadud tulu; - muud laekumised. Liidu sissetulekud ning nende arvelt hangitud põhi-ja väikevahendid on Liidu liikmete ühisomand.

Liidu liikmetel ei ole õigust Liidu varale. Liidul ei ole õigust liikmete varale. Liit ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastustust Liidu varaliste kohustuste eest.

Koik liikme suuruse kohta

Liidu majandusaastaks on kalendriaasta. Liidu vara kasutatakse:.