Liigu sisu juurde

Uurige asja lähemalt veebisaidilt. Igal ministril on üks hääl: ta võib hääletada ettepaneku poolt või vastu või jääda erapooletuks. Soojusenergia käibemaks Eestis võib kuni Üleminekuperiood on vajalik aktsiisi järk-järguliseks tõstmiseks.

Kes ELis mida otsustab? Kui räägitakse poliitikast, nimetatakse sageli konkreetseid inimesi, näiteks sinu riigi peaministrit või opositsiooni juhti.

  1. Kuidas tunnustada liikme suurust
  2. Marina Fischer-Kowalski | Ressursside paneel
  3. El ja Mina | KUIDAS EUROOPA LIIT TOIMIB?
  4. Suurenemine seksuaallass
  5. Majandus Euroopa Liit peaks kaaluma rangete eelarvepuudujäägi reeglite lõdvendamist, et otsida vastuseid kliimamuutusega seotud riskidele ja nõrgale majanduskasvule, ütles Euroopa Komisjoni uus majandusvolinik Paolo Gentiloni.
  6. А ты -- собираешься спать.

See on sellepärast, et otsuseid teevad ja poliitikat kujundavad inimesed. Sama lugu on ELis. Euroopa institutsioonid on lihtsalt kohad, kus poliitikud kõikidest ELi riikidest saavad kokku tulla, et töötada koos konkreetsete tulemuste saavutamise nimel. Heitkem pilk institutsioonidele, kus tehakse enamik otsuseid. Euroopa Parlament Euroopa Parlamendi kaudu saab kuuldavaks kodanike hääl. Parlament esindab ELi riikide kodanikke, kes valivad parlamendi liikmed otse iga viie aasta tagant.

Viimased Euroopa Parlamendi valimised toimusid Järgmised valimised toimuvad aastal Õigus valimistel hääletada saadakse kõikides ELi riikides 18aastaselt, välja arvatud Austrias ja Maltal, kus võib hääletada 16aastaselt, ja Kreekas, kus see õigus omandatakse 17aastaselt. Parlamendi põhikogunemised ehk täiskogu istungid toimuvad kaksteist korda aastas Prantsusmaal Strasbourgis ja kuni kuus korda aastas Okanism ja liikme suurenemine Brüsselis.

Otsi kujul

Parlamendil on liiget kõikidest ELi riikidest. Suurematel riikidel on rohkem liikmeid kui väikestel. Sarnaste poliitiliste vaadetega liikmed töötavad koos fraktsioonides. Nad ei moodusta fraktsioone lähtuvalt oma rahvusest. Parlament teeb koos nõukoguga otsuseid Euroopa õigusaktide kohta.

Kui parlament ja nõukogu ei suuda mõne õigusakti osas kokkuleppele jõuda, jääb see vastu võtmata. Parlament valib Euroopa Komisjoni presidendi ja kiidab heaks 27 Euroopa Komisjoni liiget.

Lisaks kinnitab parlament Euroopa Liidu eelarve. Sinu esindaja hakkab töötama koos teistest ELi riikidest pärit Euroopa Parlamendi liikmetega mõnes parlamendi fraktsioonis. Praegu on Euroopa Parlamendis seitse fraktsiooni.

Language switcher

Fraktsiooni loomiseks on vaja 25 parlamendiliiget, kes esindavad vähemalt neljandikku ELi riikidest. Parlamendiliige ei saa kuuluda rohkem kui ühte fraktsiooni. Mõni ei kuulu ühtegi fraktsiooni — neid kutsutakse fraktsioonilise kuuluvuseta liikmeteks.

Vaadake väikestes rühmades järgmist tabelitet näha, millised teie riigi erakonnad olid viimastel Liikme suurus majanduskasvule ja kaalule valimistel edukad ja millisesse fraktsiooni nad kuuluvad. Uurige asja lähemalt veebisaidilt. Kas tunnete ära mõne oma riigist pärit parlamendiliikme?

Euroopa Ülemkogu Euroopa Ülemkogu toob kokku ELi riikide presidendid või peaministrid, kes kohtuvad vähemalt neli korda aastas. Neid kohtumisi kutsutakse sageli Euroopa tippkohtumisteks. Euroopa Ülemkogu määrab kindlaks ELi prioriteedid ja näitab kätte üldise poliitilise suuna. Ülemkogu juhib eesistuja, kes valitakse iga kahe ja poole aasta tagant. Euroopa Ülemkogu ei võta vastu ELi õigusakte. Nõukogu istungitel kohtuvad kõigi ELi riikide ministrid, et arutada ELi jaoks olulisi küsimusi ning teha otsuseid ELi poliitika ja õigusaktide kohta.

Euroopa Parlament

See, millised ministrid kokku tulevad, sõltub arutuse all olevast teemast: kui istungil käsitletakse õhusaastet, kogunevad keskkonnaministrid, kui tähelepanu keskmes on tööpuudus, osalevad istungil tööhõive ja sotsiaalküsimuste eest vastutavad ministrid. Nõukogu on üks kahest otsustusorganist. Ilma nõukoguta ja ilma kõikide ELi riikide ministriteta ei ole Euroopa Liidus võimalik midagi ära teha. Nõukogu võtab oma otsused vastu häälteenamusega ja mõnel juhul ühehäälselt.

Nõukogu hääletuskorra on kindlaks määranud ELi riigid. Riigid on kokku leppinud selles, et mõnes tundlikus valdkonnas tuleb teha otsus ühehäälselt. Näiteks kui istungil arutatakse maksustamis- või julgeolekuküsimusi, peab otsuse tegemiseks olema kõikide Liikme suurus majanduskasvule ja kaalule nõusolek.

Paljudes muudes valdkondades teevad ministrid otsuseid häälteenamusega.

Näiteks ELi õigusakti linnas tekkivate jäätmete käitlemise kohta saab võtta nõukogus vastu häälteenamusega. Nõukogu tööd juhivad kuue kuu kaupa kordamööda kõik ELi riigid. Veebisaidil saad jälgida nõukogu tegemisi kõikides ELi keeltes. Igal ministril on üks hääl: ta võib hääletada ettepaneku poolt või vastu või jääda erapooletuks.

Esindatavate kodanike arv on aga sõltuvalt riigi suurusest erinev. Üksikasjalikumat teavet leiad veebisaidilt. Kujutage ette, et teie klass on kogunud klassiekskursiooni jaoks raha ja et peate nüüd kokku leppima reisi sihtkohas. Kas olete kõik samal arvamusel või peate hääletama nagu nõukogus? Kujutage ette, et olete Euroopa Liidu Nõukogu istungile kogunenud ministrid ja tahate panna kavandatava sihtkoha hääletusele, kus sihtkoha heakskiitmiseks tuleb saavutada topeltenamus.

  • Arge suurendage liiget ilma SMSita
  • Siseriiklikud maanteetranspordi veod Eesti liitumishetkest Euroopa Liiduga rakendub vastastikune üleminekumehhanism siseriiklike maanteetranspordi vedude kabotaažvedude teostamise osas järgmiselt: Kaheaastane üleminekuperiood, mille jooksul Eestis asutatud transpordiettevõtted ei saa osutada siseriiklikke maanteetranspordi teenuseid ei praegustes ega uutes liikmesriikides.
  • Kaubandus Dr Marina Fischer-Kowalski on professor ja endine Viini sotsiaalökoloogia instituudi direktor.
  • Koor laiendatud liige

Kasutage nõukogu veebisaidil olevat häälte kalkulaatoritet näha, kuidas see süsteem toimib. Üks teist esindab Euroopa Komisjoni ja kaitseb ühe minuti jooksul teatud sihtkohta.

Teine esindab nõukogu sekretariaati ja tegeleb häälte kalkulaatoriga. Ülejäänud õpilaste vahel on ära jagatud kõigi 27 ELi riigi ministrite rollid.

Kuidas teie liikme toesti suurendada

Seejärel teatab iga riik, kas ta on kavandatud sihtkoha poolt või vastu, ja tema hääl registreeritakse nõukogu häälte kalkulaatori abil. Mis juhtus? Kas suutsite kavandatud sihtkohas kokku leppida? Jagage oma mõtteid teiste rühma liikmetega. Euroopa Komisjon Euroopa Komisjonis on 27 liiget: president ja 26 volinikku sh asepresidendid. Presidendi valib viieks aastaks Euroopa Parlament ja nimetab ametisse Euroopa Ülemkogu.

Igast ELi riigist on üks volinik. Ka volinik nimetatakse ametisse viieks aastaks pärast seda, kui tema riigi valitsus on tema kandidatuuri üles seadnud ja Euroopa Parlament on selle heaks kiitnud.

Volinikud ei esinda oma päritoluriigi huve, vaid ELi ühiseid huve. Iga komisjoni liige vastutab konkreetse valdkonna eest, näiteks energia, majandus või kaubandus. Euroopa Komisjon teeb ettepanekuid ELis üldist huvi pakkuvate uute õigusaktide ja programmide vastuvõtmise rom.

Enne ettepaneku tegemist küsib komisjon arvamust liikmesriikide parlamentidelt, valitsustelt, huvirühmadelt ja ekspertidelt ning üldsuselt, keda kutsutakse üles esitama märkusi interneti teel. Komisjoni ettepanekuid arutatakse põhjalikult Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Need kaks institutsiooni teevad lõpliku otsuse kõikide ELi õigusaktide kohta. Nad võivad mõistagi ettepanekuid kohandada või need koguni tagasi lükata.

Euroopa Komisjon on ELi täitevorgan. ELi institutsioone on võimalik ka külastada. Komisjoni igapäevatöö teevad ära komisjoni halduspersonal, eksperdid, tõlkijad, tõlgid ja assistendid.

Kes ELis mida otsustab?

Komisjoni ametnikud Liikme suurus majanduskasvule ja kaalule nagu ka teiste ELi institutsioonide töötajad — värvatakse Euroopa Personalivaliku Ameti kaudu.

Need ametnikud on ELi riikide kodanikud, kes on tööle võetud konkursi korras. Komisjoni jaoks töötab ligikaudu 33 inimest.

Taielik meeste liikme suurus

Võib tunduda, et seda on palju, kuid tegelikult on see arv väiksem enamiku Euroopa suurlinnade volikogude töötajate arvust. Kui see karjäär tundub huvipakkuv, võiksid alustada praktikandina. Pärast ülikooli lõpetamist võid taotleda ELi institutsioonides praktikakohta.

Riigikogu liikme ligi 2100-eurost pensioni saab 169 inimest

Lisateavet leiad aadressilt siit. Arusaadavalt võib nende praktilisel rakendamisel ELi riikides tekkida vaidlusi nende tõlgendamise osas. Kui liikmesriigi kohus kahtleb mõne ELi õigusakti tõlgendamises, võib ta paluda Euroopa Kohtult selgitust.

Suurenenud liikmega inimeste viise

Mõnikord juhtub ka seda, et mõni ELi riik ei kohalda ELi õigusakte nõuetekohaselt. Sel juhul võib komisjon või mõni teine ELi riik pöörduda selles küsimuses Euroopa Kohtusse. Euroopa Kohus asub Luksemburgis ja selles on üks kohtunik igast ELi riigist. Kohus kannab hoolt selle eest, et ELi õigusakte tõlgendatakse ja kohaldatakse kõikides ELi riikides ühetaoliselt. Lisateavet leiad aadressilt curia.

Nüüd on sul rohkesti taustteavet ELi institutsioonide kohta. Selle kõige juures on oluline mõista, mida see nn Brüssel tegelikult endast kujutab ja kes vastutab ELis mille eest.

Tee allpool esitatud test, et näha, kui palju sul meeles on. Tee rist selle institutsiooni lahtrisse, mille kohta käib kirjeldus.