Liigu sisu juurde

Liit võib omada igasugust vara, mis on seadusega lubatud ja vajalik Liidu eesmärkide saavutamiseks. Seaduses on sätestatud, mida saab käsitleda olulise või suure kahjuna vastavalt 3 Selle avalduse koopia tuleks saata ka äriregistrile ning paluda viia äriregistrikaart kooskõlla tegeliku olukorraga. Hüvitisi makstakse teatud riskide ilmnemisel," lisas Jõgiste. Osaühingu A osanikud ei ole huvitatud jätkamisest ühegi ettevõtte omanikena. Juhatuse, samuti muu organi liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju Klubi võlausaldajatele, vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt Klubiga.

Seaduseelnõu seab ohtu ettevõtlike inimeste sotsiaalsed garantiid 13 Sander Silm, Uue seaduse jõustumise korral poleks inimesel, kes kuulub näiteks marginaalse käibega ettevõtte juhatusse, enam võimalik ennast töötuna arvele võtta. Seda hoolimata sellest, et ta on eelnevalt tasunud töötuskindlustusmaksu kolleegidega samas määras.

MTÜ Haapsalu Jahtklubi

Ainus võimalus ettevõtlikul inimesel ennast vajadusel töötuks registreerida on ettevõtte juhatusest lahkumine. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on juhatuse liikmetelt sotsiaalkaitse äravõtmine õigustatud.

Põhikirjaga võib ette näha, et liikme mittevaralised õigused lõpevad väljaastumisel või väljaarvamisel.

Kusjuures käibe suurus või tulu suurus ei ole olulised selle määratlemisel, kas inimene on ilma tööta või mitte," ütles sotsiaalministeeriumi Tal on liikme suurus voi mitte osakonna nõunik Õie Jõgiste BNS-ile.

Põllumajandusministeerium sotsiaalministeeriumi põhjendustega ei nõustu. Eelnõu kooskõlastuskirjas kirjutas põllumajandusminister, et jääb mõistetamatuks, miks seadusemuudatuse tagajärjel võib ennast töötuks registreerida ettevõtte omanik, aga mitte juhatuse liige.

Vastused.ee küsimused ja vastused

Samuti peaks põllumajandusministeeriumi hinnangul töötutoetuste saamine sõltuma ikkagi sissetulekust. Samal ajal ei takista eelnõu kohaselt töötuna arvelevõtmist isiku osalus äriühingus ja sellest äriühingutegevust saadud tulu suurus ega ka asjaolu, et ka osanikel ja aktsionäridel on ülesanded ja kohustused, see on nad teevad ka tööd.

Leiame, et töötuna arvele võtmisel ei saa lähtuda pelgalt asjaolust, kas inimene teeb tööd või mitte, oluline on, kas tööga kaasneb toimetulekuks piisav sissetulek," seisab kooskõlastuskirjas. Ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ei nõustunud sotsiaalministeeriumiga. Seega näitab statistika, et äriregistrisse on kantud tuhandeid ettevõtteid, millel sisuliselt puudub majandustegevus. Järelikult ei ole ka tööga hõivatud tuhanded isikud, kes on äriregistrisse kantud juhatuse liikmena," kirjutas koda oma arvamuses seadusemuudatuse kohta.

Sotsiaalministeerium selle kriitikaga ei arvestanud.

Language switcher

Kui ettevõttel tegelikult majandustegevus puudub, saab isik oma tegevuse juhtimis- või kontrollorgani liikmena lõpetada ning tal on õigus võtta end töötuna arvele ja saada töötukassast abi töö leidmisel," põhjendas ministeerium ettepaneku arvestamata jätmist. Põllumajandusministeerium näeb antud muudatuses ohtu ka alustavatele ettevõtjatele. Kavandatava seadusemuudatuse jõustumise korral ei ole põhitöö kaotamise korral enam võimalik endale alternatiivse tulevikus sissetulekut võimaldava töökohana hakata üles ehitama uut äriühingut, sest käivitusetapis puuduks igasugune sissetulek ja kaasneksid vaid suured kulud.

Seega võib kavandatav muudatus mõjutada negatiivselt ettevõtlusaktiivsust," kirjutas ministeerium.

Account Options

Lisaks ei ole põllumajandusministeeriumi hinnangul töötuna arvele võtmisest keeldumine põhjendatud isikute suhtes, kes on olnud juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed ja samal ajal tasunud teisel töökohal töötuskindlustusmakseid.

Ka Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni EVEA hinnangul on ebavõrdne nõuda töötuskindlustusmaksu töötajatelt, kes on samaaegselt mõne ettevõtte juhatuse liikmed, kui neil inimestel pole võimalik end hiljem vajadusele töötuks registreerida. Ka nende töötasudelt peetakse kinni töötuskindlustusmaksu, kuid peale töösuhte lõppemist ei laiene juhatuse liikmeks olevale isikule töötuskindlustus.

Suurendage seksuaalset elundit ilma operatsioonita

Tekib uuesti küsimus, kas riik peaks ettevõtja pealt tasutud Tal on liikme suurus voi mitte maksed tagasi maksma, sest töölepinguga töötaval isikul ning samal ajal juhatuses Mis suurus on elevandi liige isikul ei ole uuest seadusest tulenevalt enam õigus saada töötuskindlustust," ütles EVEA kommunikatsiooni- ja õigusdirektor Kristi Hunt.

Sotsiaalministeerium juhatuse liikmete töötuskindlustusmaksest vabastamisega ei nõustu.

Hüvitisi makstakse teatud riskide ilmnemisel," lisas Jõgiste. Tema sõnul on näiteks võimalik, et inimene kaotab töö ja samaaegselt lakkab olemast ka mõnes ettevõttes juhatuse liige, mis tõttu kui ta poleks varasemalt töötuskindlustusmaksu tasunud, puuduks tal ka hüvitise saamise õigus. Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Põllumajandusministeeriumi hinnangul võib antud seadusemuudatus kaasa tuua ka massilise "tankistide" kasutamise.

  • Kuidas teada saada jala suurust jala

See aga tähendab, et seadusemuudatus ei täida oma eesmärki, töötute arv ei vähene, muutuvad vaid kanded äriregistris. Esimesena jäävad löögi alla sesoonsed eriti põllumajanduslikud ettevõtjad, mis ei pruugi tagada minimaalset toimetulekut võimaldavat stabiilset sissetulekut. Näiteks aiandusest on võimalik sissetulekut saada vaid paaril kuul aastas," seisab ministeeriumi kirjas.

EVEA nõustub põllumajandusministeeriumiga. Tahaks loota, et seaduselooja eesmärgiks ei olnud registrites fiktiivsete juhatuse liikmete arvu kasv, lisas Hunt.

Soovin asutada äriühingu (näiteks osaühingu või aktsiaseltsi). Mida ma pean selleks tegema?

Sotsiaalministeerium sellise situatsiooni tekkimist ei prognoosi. Kui inimene juhib äriühingut, siis ta võib sellega jätkata.

Liikme pikkus soltub kingade suurusest

Ja see on inimese valiku küsimus, kas ta tahab äriühingu juhtimist jätkata või mitte. Kui ta sooviks leida ka uut töökohta, siis selle leidmisel saaks ta ka abi töötukassast. Aga tegemist ei oleks töötuga, seetõttu teda töötuna arvele ei võetaks," ütles Jõgiste. Samas põllumajandusministeerium on seisukohal, et ka edaspidi peaks sarnaselt kehtiva seadusega juriidiliste isikute juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele jääma võimalus enda töötuna arvele võtmiseks, kui nad juhtimis- ja kontrollorgani liikmena tegutsemise eest tasu ei saa.

Video liikme suurendamise kohta