Liigu sisu juurde

Liidu liikme õigused ja kohustused 1 Liidu liikmel on õigus: 1 võtta osa liidu tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele; 2 võtta osa liidu poolt korraldatavatest üritustest; 3 olla oma esindajate kaudu esindatud liidu organites vastavalt käesolevale põhikirjale; 4 pöörduda teabe, nõuande ja abi saamiseks liidu üldkogu, juhatuse ja büroo poole; 5 pöörduda arupärimisega üldkogu ja juhatuse poole; 6 pöörduda üldkogu poole liikmemaksu määra muutmiseks või tasumise ajatamiseks; 7 saada tasuta ja tasulisi teenuseid; 8 panna oma ülesandeid liidule ühiseks täitmiseks seaduses sätestatud volitusnormi kohaselt; 9 teha liidu organitele ettepanekuid; 10 tutvuda oma esindajate kaudu liidu büroos, üldkogu koosoleku, juhatuse ning komisjonide koosolekute protokollide ja muude dokumentidega; 11 liidust välja astuda. Juhatuse liikme määramiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

Liikme suurus Ida

Liidu õigused Liidul on õigus: 1 esindada maakonda, oma liikmeid ja maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühishuve suhetes riigiorganite, teiste isikute ning rahvusvaheliste organisatsioonidega; 2 asutada oma põhitegevuse tagamiseks juriidilisi isikuid, osaleda juriidilistes isikutes, moodustada sihtkapitale ja muid oma tegevuseks vajalikke institutsioone ning osaleda teiste ühingute ja liitude tegevuses nii kodu- kui välismaal; 3 korraldada majandustegevust liidu ülesannete täitmiseks täiendavate vahendite kaasamiseks; 4 sõlmida lepinguid nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega, osaleda liidu eesmärkide saavutamiseks vajalikes ühendustes, organisatsioonides, projektides ja programmides; 5 omandada, kasutada ning käsutada talle kuuluvat kinnis- ja vallasvara; 6 vallata, kasutada ja käsutada liidu omandis olevat vara, samuti osutada teenuseid, s.

Liidu liikmed 1 Liidu liikmeteks võivad olla vallad ja linnad, kes tegutsevad liidu põhikirjaliste eesmärkide nimel. Üldkogu ei või keelduda liidu liikmele esitatavatele nõuetele vastava kohaliku omavalitsuse üksuse vastuvõtmisest liidu liikmeks.

Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest. Liidu liikme õigused ja kohustused 1 Liidu liikmel on õigus: 1 võtta osa liidu tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele; 2 võtta osa liidu poolt korraldatavatest üritustest; 3 olla oma esindajate kaudu esindatud liidu organites vastavalt käesolevale põhikirjale; Liikme suurus Ida pöörduda teabe, nõuande ja abi saamiseks liidu üldkogu, juhatuse ja büroo poole; 5 pöörduda arupärimisega üldkogu ja juhatuse poole; 6 pöörduda üldkogu poole liikmemaksu määra muutmiseks või tasumise ajatamiseks; 7 saada tasuta ja tasulisi teenuseid; 8 panna oma ülesandeid liidule ühiseks täitmiseks seaduses sätestatud volitusnormi kohaselt; 9 teha liidu organitele ettepanekuid; 10 tutvuda oma esindajate kaudu liidu büroos, üldkogu koosoleku, juhatuse ning komisjonide koosolekute protokollide ja muude dokumentidega; 11 liidust välja astuda.

Liidu organid 1 liidu kõrgeim Mees seksuaalse asutuse Kuidas suurendada suurust on liikmete esindajate üldkogu; 2 liidu juhatus. Üldkogu kutsub kokku liidu juhatus vähemalt 2 korda aastas.

Üldsätted 1.

Täiendavalt kutsutakse üldkogu kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1 liidu liikmetest. Üldkogu kutsutakse kokku Liikme suurus Ida 6 kuud peale kohaliku omavalitsuse volikogu korralisi valimisi.

Liikme suurus Ida

Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Juhatuse liikme määramiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

Liikme suurus Ida

Juhatuse koosoleku kutsub kokku liidu juhatuse esimees vähemalt kord kuus. Täiendavalt kutsutakse liidu juhatuse koosolek kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1 juhatuse liige.

Liidu õigused Liidul on õigus: 1 esindada maakonda, oma liikmeid ja maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühishuve suhetes riigiorganite, teiste isikute ning rahvusvaheliste organisatsioonidega; 2 asutada oma põhitegevuse tagamiseks juriidilisi isikuid, osaleda juriidilistes isikutes, moodustada sihtkapitale ja muid oma tegevuseks vajalikke institutsioone ning osaleda teiste ühingute ja liitude tegevuses nii kodu- kui välismaal; 3 korraldada majandustegevust liidu ülesannete täitmiseks täiendavate vahendite kaasamiseks; 4 sõlmida lepinguid nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega, osaleda liidu eesmärkide saavutamiseks vajalikes ühendustes, organisatsioonides, projektides ja programmides; 5 omandada, kasutada ning käsutada talle kuuluvat kinnis- ja vallasvara; 6 vallata, kasutada ja käsutada liidu omandis olevat vara, samuti osutada teenuseid, s. Liidu liikmed 1 Liidu liikmeteks võivad olla vallad ja linnad, kes tegutsevad liidu põhikirjaliste eesmärkide nimel.

Liidu juhatuse esimees 1 Korraldab juhatuse tööd ja esindab liitu oma pädevuse piires suhetes teiste asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega; 2 Juhatab juhatuse istungeid ja üldkogu koosolekuid. Liidu juhatuse esimehe äraolekul asendab teda juhatuse aseesimees, mõlema äraolekul juhatuse poolt volitatud isik; 3 Kirjutab alla juhatuse koosolekute protokollidele ja otsustele; 4 Annab oma pädevuse piires välja käskkirju; 5 Omab õigust delegeerida juhatuse liikmeid enda asemel esindama liitu; 6 Sõlmib tööõiguslikke ja majanduslepinguid ning kirjutab alla rahalistele dokumentidele liidu kinnitatud eelarve piires; 7 Korraldab liidu raamatupidamist üldkogu kehtestatud korras; 8 Sõlmib, muudab ja lõpetab lepingu tegevjuhiga; 9 Annab ülesandeid tegevjuhile ja kontrollib liidu büroo tegevust; 10 On aruandekohustuslik üldkogu ees; 11 Esindab liitu üksinda, ülejäänud juhatuse liikmed esindavad liitu ühiselt.

Liikme suurus Ida

Liidu büroo 1 Büroo ülesanne on liidu juhtorganite, liidu juhatuse, komisjonide, töö tehniline tagamine, asjaajamise korraldamine ning liidu töö tehniline tagamine; 2 Büroo juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, liidu põhikirjast ning üldkogu ja juhatuse otsustest; 3 Büroo tööd juhib tegevjuht.