Liigu sisu juurde

Täpseimat väravakütti, silmapaistvaimat mängijat ja osavaimat väravavahti autasustatakse eriauhinnaga. Juhatuse koosolekuid juhatab juhatuse esimees. Küsimustele tuleb vastata 5 tööpäeva jooksul. Auhinnad ja osalemistasud maksab välja peakorraldaja, kui võistlustingimustes pole määratud teisiti. Žürii vahepealsed tööprotokollid avalikustamisele ei kuulu.

Žürii moodustatakse korraldajate koostöös enne arhitektuurivõistluse väljakuulutamist. Žürii koosneb esimehest, liikmetest, varuliikmetest, ekspertidest ja sekretärist. Žürii esimees juhib žürii tööd ja üldjuhul esindab žüriid avalikkuse ees. Žürii esimees on ühtlasi žürii liige.

  • EKFL põhikiri - Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
  • Foto mootmed liikmete
  • Artikkel 1 — Üldsätted 1.
  • LIIKMELISUS - No Work Surf Club - Lohesurfi koolitused, Surfireisid ja Üritused
  • Liitumine — Eesti Discgolfi Liit

Hääleõigus on ainult žürii liikmetel, kaasa arvatud žürii esimehel. Žüriis on hea tava kohaselt paaritu arv vähemalt viis hääleõigusega liiget. Žürii varuliige võtab osa žürii tööst ning tal on hääleõigus asendusliikmena vaid juhul, kui mõni žürii liige ei saa osaleda otsuse langetamisel. Žürii ekspert on erialaasjatundja, kelle žürii kaasab vajaduse korral oma töösse või kellelt ta palub mingis eriküsimuses hinnangut.

Eksperdil ei ole hääleõigust. Žürii sekretär korraldab žürii tööd, osaleb selles ja vormistab protokollid. Sekretär on ühtlasi võistluse toimkonna liige. Sekretäril ei ole hääleõigust. Žürii esimehe ja liikmete, samuti võimalusel žürii sekretäri ja ekspertide nimed loetletakse võistlustingimustes.

Põhikiri | Eesti Autospordi Liit

Võistlustingimustes määratakse vähemalt üks žürii varuliige. Suurenda soo sissevoolu koostaja ei ole hea tava järgi žürii liige ega sekretär, kuid Liikme suurus voistlustel võib olla ekspert. Žürii enamuse moodustavad arhitektid, kellele on antud volitatud arhitekti kutsekvalifikatsioon. Arhitektidest žüriiliikmed on oma otsustes sõltumatud.

Ülejäänud osa žüriist moodustavad peakorraldaja, huvitatud poolte ning võistluse tulemusel saadava ehitusprojekti või planeeringu lahendust menetleva kohaliku omavalitsuse või riigiasutuste esindajad. Rahvusvahelise võistluse žürii vähemalt üks liige peab olema rahvusvaheliselt tunnustatud arhitekt. Auhindade arv ja suurused näidatakse võistlustingimustes. I auhinna saanud võistlustöö on hea tava kohaselt ühtlasi võistluse võitja. Kutsutud osavõtjatele nähakse ette võrdne osalemistasu, mille suurus määratakse võistlustingimustes ning see on vähemalt vastavuses väljakujunenud konsultatsiooni- ja projekteerimisteenuse hindadega.

Kutsutud osavõtjatega võistluse puhul võib võitjatele määrata avalike võistluste põhimõttel lisaauhinnad p 9. Kui avalikul võistlusel hindamisele kuulunud tööde arv Liikme suurus voistlustel võrdseks kõigi auhindade arvuga pluss kolm või väiksemaks sellest, võib žürii osa auhindu ära jätta.

I auhind jäetakse ära üksnes siis, kui žürii tunnistab võistluse ühtlasi ebaõnnestunuks või otsustab järgmise Liikme suurus voistlustel korraldamise vajalikkuse. Žürii ei saa auhindade suurusi muuta.

Žürii moodustatakse korraldajate koostöös enne arhitektuurivõistluse väljakuulutamist. Žürii koosneb esimehest, liikmetest, varuliikmetest, ekspertidest ja sekretärist. Žürii esimees juhib žürii tööd ja üldjuhul esindab žüriid avalikkuse ees.

Erandina võib žürii ilmselgelt võrdsete võistlustööde korral auhindadeks määratud summad ümber jagada, andes neile töödele võrdsed auhinnad, mille suurus on jagatavate auhindade aritmeetiline keskmine. I preemiat ja preemiafondi suurust ei ole õigus vähendada. Auhinnad ja osalemistasud maksab välja peakorraldaja, kui võistlustingimustes pole määratud teisiti.

Nimekaardil märgitud isiku te le makstakse auhind või osalustasu välja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast võistlustulemuse väljakuulutamist nimekaardil märgitud arvelduskonto de le. Auhinna väljamaksmisel füüsilisele isikule on maksjal õigus pidada sellest kinni tulumaks.

Auhindu ja osalemistasusid ei maksustata muude maksudega. Avaliku võistluse kuulutab peakorraldaja välja meedias, sh vähemalt ühes üle-eestilises päevalehes Liikme suurus voistlustel korraldajate veebisaitidel.

Riigihanke puhul kuulutab hankija võistluse lisaks välja ka riigihangete registris. Rahvusvahelise võistluse väljakuulutamise teate saadab peakorraldaja lisaks rahvuslikesse arhitektide liitudesse ja suuremate rahvusvahelise levikuga arhitektuuriajakirjade toimetustele.

Kutsutud võistlus kuulutatakse välja võistlustingimuste saatmisega kutsutud osavõtjatele.

Liidu eesmärk on discgolfi edendamine ja sportlike eluviiside laiendamine elanikkonna seas. Liit propageerib ja koordineerib discgolfialast võistlus- ja tervisesporti Eestis.

Võistluse väljakuulutamisest kuni võistlustööde esitamise tähtajani on aega vähemalt kolm kuud. Avaliku võistluse tingimusi väljastatakse kuulutuses märgitud kohtades digitaalselt ja vajaduse korral paberkandjal. Korraldajad võivad nõuda võistlejatelt registreerimist ja registreerimistasu maksmist. Nad võivad nõuda tasu ka üksnes paberkandjal võistlustingimuste eest, pakkudes võistlustingimusi digitaalselt tasuta.

EKFL põhikiri

Võistlusest osavõtjad võivad esitada põhjendatud ja XHL Suurendage liiget küsimusi võistlustingimuste täpsustamise kohta. Küsimuste esitamise ja vastamise kord täpsustatakse võistlustingimustes.

Küsimuste esitamise viimane tähtaeg on 2 nädalat enne võistlustööde esitamise tähtaega. Küsimustele vastab võistluse toimkond või sekretär, konsulteerides võistlustingimuste vastava osa koostajaga.

Küsimustele tuleb vastata 5 tööpäeva jooksul.

Võistlused / Arhitektuurivõistluste juhend

Võistluse korraldajad tagavad küsimuste esitajate anonüümsuse ning kõikide küsimuste-vastuste kättesaadavuse võrdselt kõikidele osavõtjatele. Kui korraldaja peab vajalikuks võistlejate kvalifitseerimist, siis kvalifitseerimisdokumentide esitamiseks määratakse võistlustingimustes tähtaeg, mis on hea tava kohaselt hiljemalt 2 kuud enne võistlustööde esitamise tähtaega.

Eesti Ujumisliit, lühendina EUL edaspidi nimetatud Liit on vaba algatuse korras asutatud ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud ujumisalade harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.

Kvalifitseerimiskomisjoni töö korraldatakse järgmiste põhimõtete järgi: Võistlustöid võetakse vastu võistlustingimustes määratud aadressil. Vastuvõtja tagab tööde vastuvõtmise kuni tingimustes märgitud kuupäeva ja kellaajani. Liikme suurus voistlustel osavõtja võib saata võistlustöö posti või kullerteenusega. Saadetud võistlustööl peab olema hiljemalt võistluse tähtajana märgitud kuupäeva postitempel. Võistlustingimustega saab korraldada saadetud tööde vastuvõtmise kahel viisil: Sel juhul pole vastuvõtjal pärast selle kuupäeva tööpäeva lõppu kohustust tööd vastu võtta; Sel juhul ootab vastuvõtja ära kõik õigel ajal postitatud ning mõistliku aja jooksul Eesti võistluse puhul kuni üks nädal, rahvusvahelise võistluse puhul kuni üks kuu saabuvad tööd, võttes vajaduse korral ühendust vastava posti- või kullerteenuse pakkujaga.

Liikme suurus voistlustel Suurenda peenise video allalaadimine

Võistlusest osavõtja esitab kogu võistlusele esitatava materjali ilma märgusõna ja väliste eraldusmärkideta pakendis. Võistlustöö võtab vastu selleks volitatud isik, kes peab tagama võistlustööde anonüümsuse ning ei tohi olla žürii liige, varuliige ega ekspert.

Eesti Arhitektide Liit

Võistlustöö vastuvõtja kirjutab pakendile järjekorranumbri ja vastuvõtmise aja ning annab võistlustöö toojale samasisulise kviitungi. Võistlusele esitatav pakend sisaldab võistlustööd ning võistlustingimustega nõutud kinniseid ja läbipaistmatuid ümbrikke. Kõik ümbrikud ning iga võistlustöö element joonis, makett, seletuskiri jm peavad olema varustatud märgusõnaga embleem või numbrikombinatsioon ei ole lubatud.

Võistlustingimused võivad nõuda võistlejalt eraldi ümbrike esitamist järgmiste märgetega: Juhul kui kvalifitseerimine viidi läbi Pakendis sisalduv võistlustöö esitatakse järgmises koosseisus: Jooniste kvaliteet peab olema printimiskõlblik ja võimaldama korraldajatel demonstreerida võistlustöid avalikul näitusel; Kvalifitseeritud võistlustööd avatakse žürii esimesel istungil.

LIIKMELISUS

Kvalifikatsiooninõude olemasolu korral peab võistlejate kvalifitseerumine olema otsustatud enne žürii esimest istungit. Žürii otsustab esimesel istungil, millised tööd kuuluvad hindamisele.

„Hüübimismeeskond“ 2. osa: Inhibiitorid ja A-hemofiilia (Venekeelne versioon)

Võistlustöö ei kuulu hindamisele ning langeb välja juhul, kui: Võistlustööde hindamisel žürii istungitel võivad viibida vaid žürii esimees, liikmed, varuliikmed, sekretär ja eksperdid.

Žürii istungit juhib žürii esimees.

Liikme suurus voistlustel Liikmete suuruse pildid

Žürii on oma otsustes ja arvamustes sõltumatu ning lähtub üksnes võistlusülesande sisust ja võistlustingimustes esitatud kriteeriumidest. Žürii otsustab võistluse tulemused viimasel istungil üldjuhul konsensuslikult. Kui konsensust erandjuhul ei saavutata, hääletatakse. Igal žürii liikmel on üks hääl. Hääletamist alustatakse I auhinna saaja või võistluse võitja valimisest.

Liikme suurus voistlustel Kuidas teada saada, milline suurus on liige

Võitja loetakse valituks, kui hääletamisele pandud võistlustöö poolt on üle poole žürii liikmetest. Võistlustulemuse otsustamine punktide Liikme suurus voistlustel hinnete andmise Tohus liige suurendab kreeme on halb tava. Žürii võib erandjuhul kasutada abivahendina mitmesuguseid hindamismeetodeid, kuid need ei saa asendada lõppotsuse tegemist konsensuse või hääletamise teel p Rohkearvulise osavõtuga ja kõrgetasemelise võistluse puhul võib žürii mõne võistlustöö lisaks ära märkida kiitust avaldada.

Žürii teeb vajaduse korral lisaks otsuse võistlustulemuste edasise kasutamise ja edasise planeerimise või projekteerimise kohta. Žürii võib teha ka otsuse võistluse järgmise etapi korraldamiseks või kuulutada võistluse ebaõnnestunuks, kui see ei andnud piisavalt kvaliteetset tulemust. Žürii esimesel istungil koostab žürii sekretär võistlustööde avamise protokolli, milles fikseeritakse: Žürii viimasel istungil koostab sekretär lõpp-protokolli, mis sisaldab: Avamise protokoll ja lõpp-protokoll on avalikud.

Žürii esitab need toimkonnale avalikustamiseks kohe pärast seda, kui žürii liikmed on protokollid heaks kiitnud. Žürii vahepealsed tööprotokollid avalikustamisele ei kuulu.

Juhend — Libahundi Jälg

Žürii lõpp-protokolli allkirjastamise järel Liikme suurus voistlustel auhinnatud tööde märgusõnad, määratakse kindlaks tulemuste väljakuulutamise aeg ja koht, mis avaldatakse avaliku võistluse puhul meedias ning millest kutsutud võistluse puhul teatatakse kõigile osavõtjatele. Võistlustööde sisu ei avalikustata enne võistlustööde autorite avalikustamist.

Žürii liikmed ning žürii töösse kaasatud eksperdid ja muud isikud tagavad žürii töös osalemisel saadud teabe konfidentsiaalsuse ning välistavad selle teabe kättesaadavuse kolmandatele isikutele teisiti, kui avalikustamisele kuuluvate žürii istungite protokollide ja nendes sisalduva teabe teel.

Avaliku võistluse auhinnatud ja äramärgitud võistlustööde nimekaartidega ümbrikud avatakse võistlustulemuste avalikul väljakuulutamisel, kus avalikult nimetatakse võistlusest osavõtja nimi ja võistlustöö autorite nimed. Kui võidutööde avalikustamisel tuleb ilmsiks, et auhinnatud töö autor id on isik udkellel polnud osavõtuõigust, peab žürii uuesti kokku tulema ja uue otsuse tegema.

Avaliku võistluse võistlustöödest korraldatakse avalik näitus, kuhu pannakse välja žürii protokollid ning ekspertide arvamus ed võistlustööde kohta arvamus t e olemasolu korral.

Peakorraldaja eksponeerib auhinnatud võistlustöid oma veebisaidil. Auhinnatud või osalemistasuga tasustatud võistlustööde omandiõigus läheb peakorraldajale või mõnele teisele võistlustingimustes nimetatud korraldajale üle auhindade või osalemistasude väljamaksmise hetkest.

Peakorraldaja võib omandada osavõtjalt lisaks ka mõne auhindamata võistlustöö, tasudes selle eest ergutusauhinnaga võrdse summa. Auhindamata ja väljaostmata tööd tagastatakse osavõtjatele võistlustingimustes määratud korras.

Kõikide võistlustööde autorite isiklikud õigused jäävad nende autoritele. Kõikide võistlustööde autorite varalised õigused kuuluvad võistlustööga esitatud ja autorite poolt allkirjastatud nimekaardil osavõtja poolt nimetatud isikutele. Võistluse ja võistlustingimustega ei saa määrata autori te varaliste õiguste üleminekut osavõtja nimetatud isikutelt teistele isikutele enne osavõtja sellekohast tahteavaldust ning vastavasisulise lepingu sõlmimist korraldajate ja osavõtja vahel.