Liigu sisu juurde

Kui osakonnal on oma üldkoosolek ja juhatus, kohaldatakse nendele käesoleva seaduse §-des 18—22, 24—26, 28—30 ja 32 sätestatut. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele elektroonselt ühingule teadaoleva e-maili aadressil vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.

Viisataotluse sisseandmisel peab isik või tema seaduslik esindaja esitama viiskeskuse töötajale isiku tuvastamiseks oma kehtiva sisepassi.

Liikme suurte suuruste fotod

Viisataotleja võib esitada oma dokumendid kuni 3 kuud enne plaanitavat reisi. Mitmekordse viisa omanik võib taotleda uut viisat 3 kuud enne olemasoleva viisa kehtivuse lõppu. Üldjuhul esitatakse viisataotlus isiklikult. Viisataotluse võib esitada ka volitatud esindaja või akrediteeritud reisibüroo vahendusel.

Estonia Visa Information - Pskov (Russia) - Estonian - Short Term Visa - Tourist

Volitatud esindajaks võivad olla: Lähisugulased abikaasad, lapsed, vanemad, vanavanemad ja lapselapsed. Sel juhul tuleb esitada sugulust tõendavad dokumendid ja käsikirjaline ning volitatava isiku poolt isiklikult allkirjastatud volikiri.

Administratsiooni või kohalike omavalitsuse asutuste esindajad, kui reisieesmärgiks on ametlik visiit. Esitada tuleb administratsiooni või kohaliku omavalitsuse volikiri.

Suurendage peenise voimatuks

Organisatsioonide esindajad, kui reisieesmärgiks on osalemine kultuuri- või spordiüritustel. Esitada vastava organisatsiooni poolt väljastatud volikiri. Eesti Vabariigi Peterburi Liikme mootmed 25 aasta jooksul Pihkva talituses akrediteeritud turismifirmade esindajad. Pass või muu kehtiv reisidokument peab olema väljastatud viimase 10 aasta jooksul ning kehtima vähemalt 3 kuud pärast taotleja plaanitavat lahkumist Eestist või muust Schengeni riigist.

Veenduge palun, et Teie passis on viisa jaoks vähemalt kaks vaba lehekülge. Lisaks põhikomplektile, peab alaealise kuni aastase isiku viisa taotlemisel esitama alljärgnevad dokumendid: Lapse sünnitunnistus koopia Vanema või seadusliku eeskostja notariaalselt kinnitatud nõusolek lapse reisimiseks välismaale on vajalik esitada vaid sel juhul, kui alaealine reisib ühe vanemaga, kolmanda isikuga või iseseisvalt.

  1. Põhikirjaga võib ette näha, et liikme mittevaralised õigused lõpevad väljaastumisel või väljaarvamisel.
  2. Tee pumpa ennast liikme suurendamiseks
  3. Liikme statuut – Puhkpillimuusika Koda
  4. Eesti – Vikipeedia
  5. Kuidas liiget suua

Nõusolekut ei pea esitama juhul, kui alaealine reisib ühe vanema või eeskostjaga, kellele ainsana kuulub hooldusõigus näiteks kui teine vanem on surnud või talt on ära võetud vanemaõigused, tuleb esitada teise vanema surmatunnistus või kohtuotsus, milles on viisataotluse ankeedile allakirjutanud vanem määratud alaealise ainukeseks eeskostjaks. Vanema vanemate kehtivad Schengeni viisa koopiad juhul, kui alaealine laps reisib vanematega ning viisataotlus esitatakse eraldi.

Kui taotleja ei ela püsivalt Vene Föderatsiooni territooriumil, siis tuleb esitada tema Vene Föderatsioonis viibimise alus või põhjendus viisataotluse esitamiseks Venemaal, aga mitte elukohariigis asuvas esinduses. Kindlustusvastutuse alammäär on 30 eurot ning peab katma haigusest või vigastusest tingitud meditsiinilise teeninduse, haiglaravi ja tagasipöördumisega seotud kulutused.

Tervisekindlustusleping peab olema reisi ajal kehtiv kõikides Schengeni liikmesriikides ning katma kogu reisi kestuse. Tervisekindlustusleping esitatakse koos viisataotluse dokumentidega. Pöörme Teie tähelepanu sellele, et Schengeni viisaruumi reisides peate piiril esitama kehtiva tervisekindlustuslepingu.

Sisepassi koopia Viisataotlusega tuleb esitada koopia Venemaa Föderatsiooni sisepassi järgmistest lehekülgedest: Isikuandmed Sissekirjutus Tuletame meelde, et Eesti Vabariigi Peterburi peakonsulaadi Pihkva talitus ning VFS viisakeskus Pihkvas võtab vastu C-kategooria viisa taotlusi Vene Föderatsiooni ja teiste riikide kodanikelt, kes alaliselt või ajutiselt on registreeritud Pihkva linnas või oblastis samuti Novgorodi linnas või oblastis. Teiste Vene Föderatsiooni regioonide elanikud peavad esitama viisataotlused Eesti Suursaatkonda Moskvas.

Kui viisataotleja on alaliselt registreeritud regioonis, mis ei kuulu Eesti Vabariigi Peterburi peakonsulaadi Pihkva talituse teeninduspiirkonda, kuid elab antud piirkonnas püsivalt, võib Pihkva talitus võtta taotluse menetlusse teatud tingimuste täitmisel.

Täpsema info saamiseks, võtke palun meiega ühendust. Lisaks riigilõivule võtab Viisakeskus iga taotluse vormistamise eest teenustasu 11 EUR sh käibemaksmis makstakse sularahas rublades taotluse esitamisel. Makstud riigilõiv ja teenustasu tagastamisele ei kuulu. Teadmiseks viisataotlejatele: Riigilõiv lühiajalise Schengeni viisa taotluse läbivaatamise eest Vene Föderatsiooni, Ukraina, Moldova, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžan, Bosnia ja Hertsegoviina ja Albaania kodanikele on 35 eurot, mis tasutakse sularahas dokumentide Liikme mootmed 25 aasta jooksul päeval kehtestatud kursi järgi rublades.

Teiste riikide kodanikele riigilõiv lühiajalise Schengeni viisa taotluse läbivaatamise eest on 60 eurot, mis tasutakse sularahas, dokumentide esitamise päeval kehtestatud kursi järgi rublades. Viisataotluse läbivaatamise eest on riigilõivu tasumisest vabastatud alljärgnevad Venemaa Föderatsiooni kodanikud Vastavalt VF ja EL Viisalihtsustuslepingule : lähisugulased - abikaasad, lapsed sealhulgas lapsendatud lapsedvanemad sealhulgas eestkostjadvanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad Eesti territooriumil legaalsetel alustel elavaid VF kodanikke.

Pöörake palun tähelepanu, et Viisakeskuse teenustasu maksmisest on vabastatud alla 6-aastased lapsed ja invaliidid. Taotlejad peavad esitama originaaldokumendid ning EV Peterburi peakonsulaadi Pihkva talitusele edastamiseks nende koopiad. Juhime Teie tähelepanu sellele, et Pihkva talitus ei tagasta taotlejale viisataotlusavaldusega esitatud reisi eesmärki tõestavaid lisadokumente. Vajadusel peab taotleja esitama oma riigi sisepassi. Üks Schengeni viisa taotlusankeet, mis on täidetud elektroonselt.

Viisataotlusankeedi allkirjastab iga taotleja isiklikult. EV Peterburi peakonsulaadi Pihkva talitus võtab vastu vaid ladina tähtedega täidetud ankeete lubatud on täita ankeet vene keeles, kuid ladina tähtedega. Üks uus värviline foto, millel taotleja nägu peab olema kujutatud terviklikult, otsevaates ning peakatteta soovitavalt valgel foonil.

Foto mõõdud on 36 mm x 47 mm, näokujutis 25 mm X 35 mm. Foto peab olema tehtud taotluse esitamisele eelneva 6 kuu jooksul. Raamiga ning retušeeritud fotosid vastu ei võeta.

Reisidokument välispassmis kehtib Liikme mootmed 25 aasta jooksul 3 kuud pärast plaanitava reisil lõppu ning Schengeni ruumist lahkumist, milles on vähemalt 2 vaba lehekülge ning mis on väljastatud viimase 10 aasta jooksul.

Suurenda peenise kliinikus

Eelmised kehtetud reisidokumendid olemasolul. Kui taotleja eelmises kehtetus välis passis on Schengeni viisasid, tuleb see pass esitada koos viisataotlusega. Sisepassi koopia alates eluaastastisikuandmete ja registreerimise kohta andmeid sisaldavatest lehekülgedest.

Iga taotleja sh lapsed peab esitama kehtiva tervisekindlustuslepingu. Põhinõuded tervisekindlustuselepingule: Tervisekindlustusleping peab katma kogu viisa kehtivuse perioodi või esimest plaanitavat reisi ning kõik Schengeni riikides viibitavad päevad. Tervisekindlustusleping peab olema reisi ajal kehtiv kõikides Schengeni riikides. Kindlustusvastutuse alammäär on 30 eurot.

Tervisekindlustusleping peab katma haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise, sealhulgas kindlustatu elukohajärgsesse riiki toimetamise kulud, ka surmajuhtumi korral. Käsitsi täidetud tervisekindlustuselepinguid vastu ei võeta. Mitmekordse viisa taotlemise puhul võib viisataotleja esitada reisikindlustuse, mis katab üksnes esimese kavandatud reisi kestuse.

Liikme mootmed kell 16

Sel puhul peab viisataotleja andma nõusoleku vormistada tervisekindlustusleping järgnevateks reisideks Schengeni riikidesse, pannes viisataotluse ankeedi vastavasse lahtrisse oma allkirja. Kinnitus majutuse olemasolu kohta nt hotelli broneering, mis on saadud hotelli esindajalt, kutse või sponsorikiri vastuvõtvalt poolelt, elamiskohta pakkuva asutuse kinnitusMarsruudi kinnitus nt broneeritud reisipakett või muud dokumendid, mis kinnitavad planeeritud reisi, nt sõidupiletid.

Kui antud dokumente ei ole võimalik esitada, siis plaanitava marsruudi üksikasjaline kirjeldus. Matmispaikade külastus Matmispaiga olemasolu ja säilimist tõendava dokumendi originaal Punase Risti poolt või kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud tõend.

Lähisugulaste matmispaiku külastavad taotlejad esitavad vajadusel sugulust tõendavad dokumendid. Schengeni riikide territooriumil kinnisvara omavad isikud ning nende lähisugulased: Kinnisvara asukohariigis väljastatud ametlik dokument nt viimane kinnistusregistri väljavõte mis on väljastatud mitte varem kui aasta tagasiostu-müügi lepingu ärakiri jne.

Liikmeks astumine - Eesti Pereteraapia Ühing

Kui kinnisvara omanik soovib kutsuda oma kinnisvara külastamise eesmärgil tuttavat, siis tuleb esitada: Kinnisvara omaniku kehtiva viisa koopia; Vabas vormis kirjutatud omaniku avaldus. Kui kinnisvara omanik soovib kutsuda oma kinnisvara külastamise eesmärgil sugulast, siis tuleb esitada: Kinnisvara omaniku kehtiva viisa koopia; Vabas vormis kirjutatud omaniku avaldus.

Sugulust tõendavate dokumentide koopiad näiteks, sünnitunnistuse koopia, abielutunnistuse koopia jne.

Ülevaade Kaarli valla ühiskondlisest ja seltskondlisest elust. Kaarli tarvitajateühis us tegutseb 13 aastat. See ei ole pikk aeg, kuid läbielatud on mõndagi.

Kinnisvara omanikust lähisugulaste puhul esitada sugulust tõendavad dokumendid. Ravi ja meditsiinilised põhjused Haigla või muu tervishoiuasutuse kutse.

Raviteenuste osutamise leping kui on kohaldatav. Kui kutses ei ole ära toodud kulude katmine, siis esitatakse rahalised vahendid mis tõendavad Schengeni riikides viibimise ajal piisavate rahaliste vahendite olemasolu. Invaliidsustõend kui on kohaldatav. Alaealistele kuni aastastele lastele viisade taotlemisel on vaja silmas pidada, et kui viisataotlus esitatakse alaealise alla aastase lapse kohta, kes reisib iseseisvalt või ühe vanemaga, tuleb esitada teise vanema või seadusliku eeskostja notariaalselt kinnitatud nõusolek lapse reisimiseks välismaale.

Language switcher

Kui sellist dokumenti esitada ei ole võimalik, siis tuleb esitada vastavat asjaolu tõendav dokument nt. Nõusolek peab kehtima viisataotluse esitamise päevast kõikides Schengeni riikides. Nõusoleku originaaliga tuleb esitada alaealise lapse sünnitunnistus. Vastavalt EL seadusandlusele ei kanta last vanema viisale.

Iga reisiva lapse kohta tuleb täita eraldi ankeet ja kleepida sinna lapse foto olenemata vanusest ning esitada vajalikud lisadokumendid. Lapsele väljastatakse eraldi viisa.

Kui laps on kantud ühe vanema passi, siis viisa väljastatakse selle vanema passi. Passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge iga antud passi alusel reisiva taotleja kohta. Esitada on vaja vaid üks foto, mis tuleb kleepida viisataotlusankeedile selleks ettenähtud kohta. Foto mõõtmed Taotleja poolt esitatud foto peab vastama alljärgnevatele mõõtmetele: 35 mm x 45 mm, nägu peab asetsema pildi keskel Pea mõõt fotol pealae ja lõua vaheline ala peab olema vähemalt 30 mm Nõuded fotole Fotol peab taotleja nägu olema kujutatud terviklikult, otsevaates, peakatteta, päikese- või muude tumedate prillideta.

Näo kujutis peab moodustama umbes protsenti foto üldmõõdust Foto peab olema värviline, heledal valgel foonil. Tumedaid, värvilisel foonil ning kõrvaliste kujutistega fotosid vastu ei võeta.

Mis on liikme suurus taidis ning muud aksessuaarid on lubatud vaid juhul, kui selleks on arsti näidustus näiteks silmakahjustus. Identifitseerimist segavad näokatted ning loorid ei ole lubatud. Pöörake palun tähelepanu ülaltoodud nõuetele.

Kui Teie poolt esitatud foto ei vasta kehtestatud nõuetele, loetakse viisataotluse dokumentide komplekt mittetäielikuks. Enne ankeedi väljatrükkimist lugege palun tähelepanelikult läbi kõik viisataotluse täitmise juhised. Viisataotlusankeet esitatakse ühes eksemplaris.

Navigeerimismenüü

Ankeedis on kokku 5 Liikme mootmed 25 aasta jooksul. Ankeedi allalaadimiseks, vajutage viitele Ankeet: Ankeedi täitmisel juhinduge palun küsimärgi all olevatest selgitustest. Täidetud viisataotlusankeet saadetakse teie e-posti aadressile.

Trükkige see peale täitmist või e-posti aadressile saamist kohe välja. Juhul, kui teil pole isiklikku e-posti aadressi, pöörduge abi saamiseks nende isikute poole, kellel on oma e-posti aadress.

Kleepige ankeedile foto. Ankeet tuleb allkirjastada selleks ettenähtud kohtades. Täidetud viisaankeet koos vajalike lisadokumentidega tuleb esitada Eesti välisesindusse vastavalt kehtestatud korrale.