Liigu sisu juurde

Seetõttu on kolleegium seisukohal, et nimetatud eesmärk on legitiimne nii passiivse valimisõiguse tagatud ilma seadusereservatsioonita kui ka õiguse vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta piiramiseks tagatud lihtsa seadusereservatsiooniga; vt eespool otsuse punktid 45 ja Volikogu liikmel võib olla huvi säilitada oma töökoht ametiasutuses, saada suuremat palka või paremad sotsiaalsed tagatised, samuti võib volikogu liikmel olla huvi, et talle loodaks ametiasutuses ametikoht. Utilitase kontorid on eriolukorra lõpuga taas avatud.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 põhiseaduspärasuse kontroll

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 1. Audiitori valimine ja tasustamine 3. Nõukogu liikmete valimine ja töö tasustamine 4. Põhikirja muutmine 5. Aktsiakapitali suurendamine 6.

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse tühistamine ja uue kutse edastamine

Vahetusvõlakirjade väljaandmine 7. Baltika Grupi Audiitori valimine ja tasustamine - Valida seltsi audiitoriks Lauri Kustaa Äimä on nõukogu uus liige.

Kuidas saab suurendada oma tasuta liikmeks Ostke tooteid peenise laienemise Miass 10 head valguallikat. Valgud on meie organismi ühed kõige tähtsamad ehituselemendid. Valkudest rääkides on oluline meeles pidada, et nende kvaliteedis esineb erinevusi. Valgu on küla Rapla maakonnas Märjamaa vallas. Valgus oli Valgu mõis Walck.

Härra Äimä on Kaima Capital Oy tegevdirektor. Kuni Lauri Kustaa Äimä ei oma Baltika aktsiaid. Põhikirja muutmine - Muuta AS Baltika põhikirja järgmiselt: Muuta seltsi põhikirja punkti 2 järgmiselt: 2.

Suurenda liige 18

Muuta seltsi põhikirja punkti 3. Seltsi nõukogul on Juhatus saadab viieteistkümne 15 päeva jooksul Aktsiakapitali vähendamise otsuse vastuvõtmisest kirjaliku teate Aktsiakapitali uue suuruse kohta Seltsile teada olevatele võlausaldajatele, kellel olid nõuded Seltsi vastu enne Aktsiakapitali vähendamise otsuse Suurenda liige 18 ning avaldab teate ametlikus väljaandes Ametlikud teadaanded.

Rahuldada õiguskantsleri taotlus. Lükata otsuse jõustumine edasi kuue kuu võrra. Õiguskantsler tegi 5.

Teates kutsutakse võlausaldajaid esitama oma nõuded kahe 2 kuu jooksul teate avaldamisest. Muuta seltsi põhikirja punkti 4 järgmiselt: 4.

Category: Health

Aktsiad 4. Iga Aktsia nimiväärtus on kümme 10 krooni. Lihtaktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekutel ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused. Lihtaktsia annab tema omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe 1 hääle.

Suurenda auk liige

Eelisaktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul hääleõigusega punktis 5. Muuta põhikirja punkti 5. Nõukogul on kolm 3 Suurenda liige 18 seitse 7 liiget.

Suurenda liige 18

Seltsi juhatuse liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul kui otsustatakse tehingu tegemist Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

Jätta põhikirjast välja punkt 5. Muuta põhikirja punkti 8.

Suurenda liige 18

Dividendide maksmise otsustab Üldkoosolek. Dividendide jagamise otsuses nähakse ette dividendidena jaotatava kasumi suurus, dividendide suurus ja dividendide väljamaksmise aeg, koht ja maksmise kord. Seltsi Juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

Aktsiakapitali suurendamine - Suurendada AS Baltika aktsiakapitali emiteerides kutselistele investoritele kuni neli miljonit eelisaktsiat nimiväärtusega 10 krooni 0,64 eurot ja väljalaskehinnaga 10 krooni 0,64 eurot. AS Baltika aktsiakapitali suurendatakse kuni 40 miljoni krooni 2,56 miljoni euro võrra ja aktsiakapitali uus suurus on kuni krooni 14 eurot.

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsiate märkimine toimub Juhul kui kutselised investorid ei märgi kõiki uusi aktsiaid, anda juhatusele õigus tühistada märkimata jäänud aktsiad. Aktsionärid välistavad eesõiguse märkida käesoleva otsuse alusel emiteeritavaid uusi aktsiaid.

Asian Mix — Future Downtempo Beats — Street Chill Music

Vahetusvõlakirjade väljaandmine - Võttes arvesse Baltika kontserni juhtkonna täiendava motiveerimise vajadust tänases keerulises majanduskeskkonnas ja asjaolu, et kaks eelmist, E ja F võlakirjade emissioonid ei realiseerunud, lasta välja 1 vahetusvõlakirja G võlakirja nimiväärtusega 0,10 krooni 0, eurotmida pakutakse Baltika soodustuste programmi raames Baltika kontserni kuuluvate äriühingute juhtivtöötajatele. Aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise eesõigusest.

Võlakirjad lastakse välja kogumüügihinnaga krooni 11 eurot.

Suurenda liige 18

Võlakirjade märkimisperiood on ajavahemikul Iga võlakiri annab selle omanikule õiguse märkida ühe ettevõtja aktsia nimiväärusega 10 krooni 0,64 eurot. Aktsiate märkimisperiood on alates 1. Aktsia väljalaskehind on 12 krooni 0,77 eurot. Võlakirjade eest tasutud summa arvestatakse aktsia väljalaskehinna eest tasumisena.