Liigu sisu juurde

Niihästi need vahetervikud kui ka sõnad on lause moodustajad. Lause, mille koosseisus on mitu osalauset, on liitlause, nt Vihma sajab ja päike paistab. Kui niisugune täiend algab relatiivlausele viitavate asesõnadega selle, sellise vms, siis pannakse relatiivlause omastavas käändes täiendi põhja järele. Gary E. Teisiti on asi siis, kui see nimisõna on ise omastavas käändes täiend.

Mulle ei meeldi, kui suitsetatakse. Seejuures öeldisverb võib mõnel juhul olla ka da-infinitiivi kujuline. Nt Meist igaüks on arutlenud küsimuse üle, kus hoida raha. Poiss mõtles, kuidas ülesannet lahendada. Kui minna, siis kohe. Olema-verbi väljajätt verbi liitajavormist, öeldistäite või määruse juurest ei mõjuta kõrvallause lauselisust ega komakasutust.

Erandiks on mõningad öeldisverbiga kinnisväljendid, kus komakasutus on vaba: makskumis maksab, saagumis saab, teemis tahad, olgukuidas on, lähebkuidas läheb jms.

Eelistada võiks koma ärajättu. Komakasutus on vaba juhul, kui kõrvallausest on välja jäetud pealause verbiga identne öeldisverb. Küsimus, kas tegemist on kõrvallausega, mis nõuab komadega eraldamist, või mittelauselise ühendiga, mis komastust ei vaja, tekib eriti võrdlussidenditega kui ja nagu algavate tarindite puhul.

Andmestiku eelvaade ei ole praegu kättesaadav.

Üldreegli kohaselt pannakse ka võrdlussidesõnade kui ja nagu ning nende ühendite ette koma vaid siis, kui järgnev tarind sisaldab öeldisverbi pöördelist verbivormi.

Vastasel juhul pole tegemist kõrvallausega ning ka vajadust koma järele pole. Vrd Poiss on tugev kui karu. Sadas vihma, kui tagasi tulin. Tiina nagu teisedki ei lasknud end segada. Tiina vastas, nagu teised olid teda õpetanud.

Üheskoos edasi. Iga kuu teisel ja kolmandal pühapäeval õpivad vanemate kvoorumid ja Abiühingud Kiriku juhtide õpetusi viimasest üldkonverentsist. Suuremat rõhku peaks panema Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmete sõnumitele. Kuid vastavalt kohalikele vajadustele ja Vaimu inspiratsioonile võib arutada viimase üldkonverentsi mistahes kõnet. Enamasti valib tunnis arutamisele tuleva konverentsisõnumi kvoorumi või Abiühingu juhtkond vastavalt liikmete vajadustele, kuid piiskop või vaiajuhataja võib anda soovitusi.

Laps uuris kingitust nagu imeasja. Laps uuris kingitust, nagu oleks see imeasi. Niisuguseid inimesi nagu Juhan ei ole just palju.

 1. Сейчас он сидел у самого конца подковообразного стола, что давало ему ряд преимуществ.

Niisuguseid inimesi, nagu kunagi oli Juhan, ei ole just palju. See läheb nii kui lepase reega. Ta hakkas tööle, nii kui pärale jõudis.

Kui võrdlussidesõna kui alustab käändelise verbivormiga tarindit, siis on komakasutus kui ees vaba. Komata kasutus on eelistatavam, kui võrreldakse da-infinitiiviga väljendatud tegevusi, nt Seda on kergem öeldakui teha. Muudel juhtudel, eriti teisiti- ja muud-tarindite Fraasi liikme suurus, kus sageli saab rööpselt tarvitada pöördelist verbivormigi, on eelistatav pigem komaga kasutus, nt Ei saa jätkata teisitikui ainult õhku kinni hoides. Meil ei jäänud muud ülekui tagasi minna.

Ma ei pea tegema muudkui korralikult harjutama ja täiest jõust mängima. Kõrvallause kaaluga ja vaba komakasutusega on ka öeldisverbita võrdlustarindid, kus võrdlussõna hrl nagu või nii nagu seisab lause algul. Nt Nagu kõik koduloomadvajavad hoolitsust ka kassid. Nii nagu Eesti tarbijavõib mis tahes liikmesriigi tarbija pöörduda. Koma panemist toetab paus sellise nagu-tarindi järel. Sidesõna nagu ette pannakse koma ka siis, kui talle järgneb loetelu ning nagu tähendab näiteks vt SÜ Osalause Osalausete alistus Kõrvallause referaadina Väljendit, millega refereeritakse teise isiku või kõneleja enda kõnet, nimetatakse referaadiks.

David A. Tasased ja vaga südamega Innustamaks arutelu vanem Bednari kõne üle võite kirjutada tahvlile Tasasus on … ja Tasasus ei ole …. Seejärel võivad liikmed uurida vanem Bednari kõnet ja kirjutada tahvlile leitud fraasid, et lüngad täita. Mida me sellest sõnumist õpime, mis innustab meid olema tasased?

Millised näited tasadusest teile meenuvad?

Kuidas võime rakendada vanem Bednari nõuannet, et saada tasasemaks? Bonnie L. Noorte naiste töö Küsimused on üks viis mõtisklemist innustada. Soovi korral kirjutage tahvlile mõned küsimused, millele õde Oscarsoni sõnum vastuse annab, nagu Kuidas võime kaasata noori naisi Issanda töösse?. Paluge liikmetel uurida tema sõnumit, et leida vastuseid nendele küsimustele ja õpitut arutada.

Fraasi liikme suurus

Millised õnnistused tulevad, kui noori naisi teenimisse kaasata? Ehk võivad klassiliikmed jagada kogemusi, mis neil on olnud koos noorte naistega teenides. Meie arutelu põhjal, mille tegemiseks me inspiratsiooni tunneme? Dale G. Pereajaloo- ja templitöö: pitseerimine ja tervendamine Vanem Renlund rääkis Hesekieli nägemusest templist, millest voolas välja vesi vt Hesekiel —9. Ehk võiks kvoorumi või Abiühingu liige joonistada tahvlile pildi sellest nägemusest. Kuidas on templi- ja pereajalootöö õnnistused nagu vesi Hesekieli nägemuses?

Võite paluda klassiliikmetel jagada templi- ja pereajalootöö õnnistusi, mida nad on kogenud. Mida me võime teha, et pereajaloo- ja templitöö oleks regulaarsem osa meie elust? Todd Christofferson.

Eesti keele käsiraamat

Mida me võime teha kindlustamaks, et me need eesmärgid saavutame? Abiühingus võite paluda kellelgi teha kokkuvõte Melkisedeki preesterluse kvoorumites toimunud muudatustest, mida vanem Christofferson kirjeldab.

 • Kus ei ole astujat, seal ei ole jälgi.
 • Taiusliku suuruse liige
 • Но вернее было бы именовать его нашим партнером, а не Элвин задумался над услышанным.
 • Алистра не дослушала .
 • Kuidas suurendada liikme suurusi ise

Õed võiksid seejärel leida nendes muudatustes toodud põhimõtted, mis seostuvad Abiühingu tööga. Liikmed võivad samuti arutada nii vanemate kvoorumis kui Abiühingus, mida nad õppisid vend Goatesi loost ja kuidas see seostub nende tööga.

Ronald A. Kuidas on preesterluse kvoorumid ja Abiühingud nagu kuninglik sõjavägi? Milliseid teisi õnnistusi me oleme saanud — või loodame saada — nende muudatuste rakendamise tulemusena? Henry B. Inspireeritud teenimine President Eyring räägib kahest teenimise-teemalisest sakramendikoosoleku kõnest, mis talle muljet avaldasid. Soovi korral võite paluda pooltel kvoorumi või Abiühingu liikmetel lugeda 14aastase poisi sõnu ja teisel poolel lugu koduõpetajast.

Kui nad loevad, võiksid liikmed mõtiskleda, millist nõu nad annaksid noorele mehele või noorele naisele, kes on äsja kedagi teenima määratud. Dallin H. Preesterluse väed Alustuseks võiksite kirjutada tahvlile president Oaksi sõnumi nelja osa alapealkirjad. Seejärel paluge igal liikmel lugeda üks osa vaikselt läbi ja seejärel kirjutada tahvlile selle osa kohta kokkuvõttev lause.

Seejärel võivad liikmed jagada, mida loetu neid tegema innustab. Kuidas paraneb meie teenimine preesterluse hoidjatena või Abiühingu õdedena, kui me rakendame õpetusi president Oaksi sõnumist?

Russell M. Paluge oma kvoorumi või Abiühingu liikmetel leida näiteid, mida ta toob, ja arutada, kuidas need aitavad meil mõista, kuidas preesterlust saab kasutada nende perede ja teiste õnnistamiseks. Need on väljajättelised laused ehk lünklaused ehk elliptilised laused.

Teine osa on sellised, kus millegi puudumisel on kindel tähendus, nt Fraasi liikme suurus Selle teeb valmis paari päevaga puhul järeldub aluse puudumisest, et öeldu kehtib kelle tahes kohta. Niisugused laused on vaeglaused. Nii lünk- kui ka vaeglausete kirjeldus kuulub otseselt süntaksi ülesannete hulka. Keelekasutuses, eriti suulises argivestluses kohtab aga väga sageli lauseid, kust on välja jäetud kõik peale uut infot väljendava osa.

Vt nt järgmist dialoogi: Tere päevast! Teine uks paremalt. Selliste lausete kirjeldmiseks siinses raamatus esitatud tavasüntaksi vahenditest ei piisa.

Appi tuleb võtta vestlusanalüüs. Lause ja tema moodustajad Lause koosneb sõnadest täpsemalt sõnavormidest. Kuid lause pole lihtsalt üksteise järele lükitud sõnade jada, vaid hierarhilise ehitusega moodustis, mis jaguneb mitmesuguse keerukusastmega vahetervikuteks ja alles lõppastmel üksiksõnadeks. Niihästi need vahetervikud kui ka sõnad on lause moodustajad. Moodustaja terviklust näitab tema asendatavus tekstis asesõnaga.

Nt sõnade ühendit väike poiss lauses Väike poiss andis koerale kondi võib vajaduse korral asendada järgnevas kontekstis asesõnaga ta: Väike poiss andis koerale kondi, sest tal hakkas koerast kahju. Samuti saab seda lauset käsitada vastusena küsimusele Kes andis koerale kondi?

Fraasi liikme suurus

Lause moodustajateks ei ole aga nt koerale kondi või poiss. Moodustajana käsitatakse tavaliselt siiski ühendit andis koerale kondi, ehkki sedagi pole võimalik ühe asesõnaga asendada.

Fraasi liikme suurus

Seda tehes peetakse silmas, et see ühend käitub lauses samamoodi nagu nt verb magas lauses Poiss magas vähemalt selles mõttes, et mõlemad vastavad küsimusele Mida poiss tegi? Kui üksiksõna on moodustaja, siis on seda ka temaga analoogiliselt käituv ühend.

 • Почему вот ваши люди склонны считать, что внешнего мира просто не существует.
 • Meetod liikme suurendamiseks I
 • Но это настроение постепенно прошло, и мрачные тени оставили его ум.
 • На первый взгляд кольцо казалось пустым; но когда Элвин пригляделся, он различил заполнявшую кольцо слабую дымку, свет от которой беспокоил глаза, находясь где-то на краю видимого спектра.
 • Operatsiooni suurendamise meetodid

Kui mitte arvestada viimati kirjeldatud tüüpi moodustajat, siis üheks moodustaja tervikluse näitajaks on ka see, et harilikult ei puuduta lause sõnajärje muutused moodustajasisest sõnade paigutust, st moodustajad liiguvad lauses tavaliselt tervikutena. Seda, et lause osadeks on moodustajad, mille suurus ei pruugi piirduda ühe sõnaga, näitab kirjas ka vahemärgistus, nt Turistidele, keda laevad hulgaliselt sisse vedasid, pakkusid võrdselt huvi nii vanalinna kitsad tänavad, odava kauba küllus kui ka öine melu baarides.

EUR-Lex - R - ET - EUR-Lex

Lause jagunemist moodustajateks, st lause hierarhilist moodustaja struktuuri on võimalik kirjeldada näiteks sulgude abil. Alistavat moodustajat nimetatakse põhjaks, alistuvat laiendiks.

Fraasi liikme suurus

Struktuuri seisukohast nimetatatakse põhja ja laiendi ühendit põim- ehk subordinatiivtarindiks. Alistusseos on näiteks lauses Poiss kirjutab kirja verbi kirjutab ja nimisõna kirja vahel. Laiendeid, mille olemasolu ja tähendusklass on tingitud põhja leksikaalsest tähendusest, nimetatakse seotud laiendeiks.

Sissejuhatus Lauseõpetus ja lause Lauseõpetus ehk süntaks on grammatika osa, mis kirjeldab lausete ehitust - missugustest osadest lause koosneb ja missugused on nende osade seosed ja funktsioonid. Lause on keelelise suhtluse põhiüksus. Tema abil kas väidetakse midagi mingi sündmuse kohta, nt Juhan luges lehte, küsitakse midagi mingi sündmuse kohta, nt Kas Juhan luges lehte?