Liigu sisu juurde

Liikme väljaarvamine võlausaldaja nõudel 1 Kui seaduse või põhikirjaga on ette nähtud liikmele tema liikmesuse lõppemisel osamaksu tagastamine või hüvituse maksmine, võib avalduse liikme ühistust väljaarvamiseks esitada liikme pankrotihaldur või võlausaldaja kuue kuu jooksul alates täitmise ebaõnnestumisest, kui võlausaldaja nõuet ei saadud rahuldada sundtäitmisega liikme ülejäänud varast. ERÜ-l on oma sümboolika. Kui vastuvõtmisest keeldutakse, jääb ühistu liikmeks liikmesuse üleandmist soovinud isik.

Language switcher

MTÜ struktuur ja juhtimine 5. Lisaks kutsub juhatus üldkoosoleku kokku: 6.

  • Arvamused liikmesriigi laiendamise kohta
  • Meeste keskmise suurusega keskmise suurusega
  • Põhikiri | Ida-Harju Koostöökoda
  • Üldsätted 1.

Juhatus 7. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda MTÜ üldkoosolek juhatuse liikme võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida. Väljaastumisõiguse piiramine 1 Väljaastumisõiguse võib välistada põhikirja või lepinguga kuni viieks aastaks, arvates liikmeks saamisest.

Tavaline liikme suurus ja liikmed Kuidas suurendada liikme pikkuse harjutusi

Väljaastumisõigust ei saa täielikult välistada ega teha seda ebamõistlikult raskeks. Sellisel juhul peab liige tasuma ühistule käesoleva seaduse §-s 17 sätestatud hüvituse.

Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Teater Vanemuine edaspidi sihtasutus. Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

Väljaastumisavaldus 1 Ühistust väljaastumiseks peab liige esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Avaldus tuleb esitada vähemalt kolm kuud enne väljaastumist. ERÜ tegevuses osalemiseks nimetab tegev- ja toetajaliige v.

Tavaline liikme suurus ja liikmed Toeline, kuidas laiendada liiget

Tegevliikmel on õigus: 3. Tegevliikmena on igal füüsilisel isikul ja juriidilisel isikul üldkoosolekul üks hääl. Toetajaliikmel on üldkoosolekul nõuandev õigus ning ei ole hääleõigust ERÜ põhikirjalistes küsimustes.

Toetajaliikme õigused ja kohustused sätestatakse ERÜ juhatuse ja toetajaliikme vahelise kirjaliku lepinguga.

Tavaline liikme suurus ja liikmed Liikme maht ja suurused

Sihtasutusel on iseseisev eelarve. Sihtasutus hoiab kõiki oma rahalisi vahendeid Rahandusministeeriumis, teeb rahaliste vahendite arvelt makseid Rahandusministeeriumi kaudu ja võib omada kontot krediidivõi finantseerimisasutuses üksnes kokkuleppel Rahandusministeeriumiga. Sihtasutuse eesmärk on: 2. Eesti rahvuskultuuri rikastamine, eesti kultuurimõtte edendamine ja eesti keele hoidmine luues ning esitades kunstiväärtuslikke sõna- muusika- ja tantsulavastusi ning korraldades muid etenduskunstisündmusi.

Reavahe suurus

Sihtasutuse majandustegevus ei tohi kujuneda omaette eesmärgiks2 8 ega sihtasutuse asutajale tulusaamise allikaks. Kõik sihtasutusele laekuvad vahendid peavad olema suunatud põhikirjalise tegevuse arendamiseks; 2. Sihtasutuse juhtorganid on nõukogu ja juhatus. Sihtasutuse juhtorgani liikmeks ei või olla isik: 3. Põhikirja alapunktides 3.

Tavaline liikme suurus ja liikmed Poissi seksi keskel kohal

Sihtasutuse juhtorgani liikmetel ei tohi olla isiklikku huvitatust sihtasutuse poolt jagatavate hüvede saamiseks.

Huvide konflikti puhul, samuti kui otsustatakse sihtasutuse juhtorgani liikme ja sihtasutuse vahelise tehingu teostamise või tema vastu kohtuvaidluse alustamise või lõpetamise küsimust, ei osale sihtasutuse organi antud liige vastava küsimuse otsustamisel ega hääleta selles küsimuses.

EXAMEN

Kas Töötukassalt töötasu hüvitise saamiseks tuleks nende käsunduslepingud ümber vormistada töölepinguteks? Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Juhatuse liige saab tegutseda juhatuse liikme lepingu alusel.