Liigu sisu juurde

Folkloorinõukogul on liiget seisuga Eesti seaduste kohaselt ei ole juhatuse liikme lepingu näol tegemist eriliigilise lepinguga. Kui üldkoosolekul ei ole kohal nőutav arv liikmeid, on őigus üldkoosolek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda.

Jelizaveta Rastorgujeva Advokaadibüroo NJORD vandeadvokaadi abi Juhatuse liikmed tegutsevad sageli ilma kirjaliku lepinguta või isegi ekslikult töölepingu alusel.

Milles tasuks kokku leppida juhatuse liikme lepingus?

Töölepingu seaduse § 1 lg 5 sätestab selgelt, et töölepingu kohta sätestatut ei kohaldata juriidilise isiku juhtorgani liikmele ettevõtte juhatus või nõukogu. Seega ei näe seadusandja juhatuse liiget nõrgema osapoolena, keda oleks tarvis kaitsta.

Eeldatakse, et juhatuse liikme näol on tegemist professionaaliga, kes on võimeline pidama lepingulisi läbirääkimisi ja kaitsma ise oma huvisid.

Liikme erinevad liikmed

Eesti seaduste kohaselt ei ole juhatuse liikme lepingu näol tegemist eriliigilise lepinguga. Riigikohus on selgitanud, et õiguslik suhe ettevõtte ja juhatuse liikme vahel on oma olemuselt sarnane käsunduslepinguga, mille kaudu lepivad pooled kokku kindlate ülesannete täitmises teatud aja jooksul ning millele kohalduvad võlaõigusseaduse sätted, mis reguleerivad käsunduslepingu kehtivust.

Tulenevalt Äriseadustiku § lg 1, Kui ühingul on nõukogu, valib ja kutsub juhatuse liikmed tagasi nõukogu. Sama seaduse § ülanumbriga 1 kohaselt määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord nõukogu olemasolul nõukogu otsusega, kusjuures nõukogu peab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele osaühingu poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja osaühingu majandusliku olukorraga. Teie kirjeldatud hüvitised on pisut erinevad.

Juhatuse liige ei ole robot Ühest küljest, annab seadus juhatuse liikmetele laiad volitused ning vabaduse ise oma tegemiste üle otsustada. Teisest küljest, ei ole juhatuse liikmetel õigust juriidilisele kaitsele, nagu see on ette nähtud töötajatele.

Kui seadusandja silmis on juhatuse liige nagu robot, kes on alati valmis oma töökohustusi täitma, vastutab igal ajal kogu ettevõtte tegevuse eest, on väsimatu, ei vaja puhkust ega jää haigeks, siis tegelikus elus on Fotoliige, kuidas seda suurendada siiski teatud piirid.

Ettevõtetel ja juhatuse liikmetel on alati vastastikused ootused, kuid neil võivad olla erinevad arusaamad hästi tehtud tööst ning saavutustest.

Liikme erinevad liikmed

Ebameeldivate üllatuste vältimiseks oleks mõistlik sõlmida kirjalik leping, kus on juhatuse liikme ja ettevõtte vaheline suhe võimalikult täpselt reguleeritud.

Eriti oluline on see olukorras, kus juhatuse liikmed ei ole sama ettevõtte omanikud.

Main Navigation

Juhatuse liikme vaatepunktist oleks mõistlik enne ametisse asumist sõlmida kirjalik leping, et tagada omale sellega piisav õiguskaitse.

Milles tasuks kokku leppida juhatuse liikme lepingus? Juhatuse liikme leping sisaldab enamasti samu alapunkte, mida võib leida ka töölepingust.

Siiski on oluline meeles pidada, et ettevõte ja juhatuse liige ei tohi nõustuda selliste sätete kohaldamisega, mis on eranditult omased vaid töölepingule.

INDIVIDUAALLIIGE

Näiteks, sätestab äriseadustiku § lg 5et juhatuse liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatut. Seetõttu ei saa juhatuse liikmega näiteks kokku leppida, et talle kohaldatakse töölepingu seadusest tulenevat ülesütlemise regulatsiooni, sealhulgas töötajale ettenähtud koondamishüvitise maksmises.

Re: MTÜ liikmete õigused ja kohustused 12 VeebrMittetulundusühingute seadus MTÜS annab mittetulundusühingute mõiste ja see on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. Mittetulundusühingu liikmete õigused peavad olema sätestatud põhikirjas. MTÜS § 12 lg 1 kohaselt võib mittetulundusühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab mittetulundusühingu põhikirja nõuetele.

Juhatuse Liikme erinevad liikmed lepinguga oleks mõistlik reguleerida järgmisi küsimusi: sätestada tööülesanded, sealhulgas ülesannete jaotumine juhatuse liikmete vahel; täpsustada ülesannete täitmise tingimusi, mis tulenevad äriühingu põhikirjast ja seadusest; reguleerida volitusi, mille hulka kuuluvad ettevõttesisesed piirangud esindusõiguse teostamiseks ning tehingute tegemiseks; reguleerida töötasu, sealhulgas juhatuse liikme boonused ja tagasimaksed firma auto, mobiiltelefoni kompensatsioon jne ; reguleerida töö- ja puhkeaja tingimusi; vastutuse alused; reguleerida lepingu ennetähtaegse lõpetamise tingimused, ning sellest tingitud hüvitiste maksmine.

Lisaks sellele, on soovitatav kirjalikult sõlmida ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu kohustus.

– Riigi Teataja

Juhatuse liikme lepingu võib allkirjastada üksnes ettevõtte poolt selleks määratud esindaja. Juhatuse liikme leping ja tööleping Seadus ei keela juhatuse liikmel teha samas ettevõttes lisaks veel mõnda teist tööd.

Liikme erinevad liikmed

Seega saab mõnel juhul äriühingu juhatuse liige töötada samas ettevõttes ka töölepingu alusel. See on võimalik ainult tingimusel, et töö, mida juhatuse liige teeb ei ole kuidagi seotud tema poolt juhatuse liikmena täidetavate ülesannete ega kohustustega. Näiteks, saab hambakliiniku juhatuse liige lisaks ettevõtte juhtimisele Liikme erinevad liikmed ka hambaarsti tööd.

Sellistel juhtudel sätestatakse ettevõte juhatuse liikme kohustuste täitmisega seotud ülesanded juhatuse liikme lepingus ning hambaarsti kohustustega seotud ülesannete täitmiseks sõlmitakse eraldi tööleping.