Liigu sisu juurde

Brändi positsioneerimine. V: Kampaania- ja kaardiallahindlusi ei liideta. Eesti akrediteerimisasutus 1 Eesti riiklik akrediteerimisasutus on mittetulunduslikel alustel tegutsev riigi poolt asutatud juriidiline isik, kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk on vastavushindamisasutuste akrediteerimine. Le Coqi tootejuhi sõnul võimaldab kuulsuse kasutamine reklaamis luua brändile isikliku kogemuse assotsiatsiooni. Tarbijale turul kättesaadavaks tehtava tootega on kaasas vähemalt eestikeelsed juhised ja ohutusteave.

Seaduse kohaldamine 1 Käesolevas seaduses vastavushindamisele ja vastavushindamis-asutustele sätestatud nõudeid kohaldatakse juhul, kui nende kohaldamise näeb ette muu seadus, seaduse alusel antud määrus või Euroopa Liidu õigusakt edaspidi õigusakt. Kui tootele on kehtestatud nõuded muu seadusega, kohaldatakse käesolevat seadust ainult nende nõuete osas, mida ei ole reguleeritud muu seadusega.

Teise peatüki 3. Mõisted 1 Käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1 importija Tooted suurendava liikme jaoks Euroopa Liidus asuv isik, kes laseb toote kolmandast riigist liidu turule; 2 kõrvaldamine — mis tahes meede, mille eesmärk on turustusahelas oleva toote turul kättesaadavaks tegemise vältimine; 3 levitaja — turustusahelas osalev isik, sealhulgas kaupleja kaubandustegevuse seaduse § 2 punkti 1 tähenduses, kes teeb toote turul kättesaadavaks, välja arvatud tootja või importija; 4 standard — konsensuse alusel koostatud ja üldiseks ning korduvaks kasutamiseks standardiorganisatsiooni poolt vastuvõetud dokument, mis sisaldab tehnilist spetsifikatsiooni tegevuse või selle tulemuse kohta.

Standardi järgimine on üldiselt vabatahtlik; 5 standardiorganisatsioon — riiklikul, regionaalsel või rahvusvahelisel tasandil tunnustatud standardite koostamise, korraldamise ja vastuvõtmisega tegelev isik; 6 tagasinõudmine — mis Tooted suurendava liikme jaoks meede, mille eesmärk on saada turult tagasi toode, mis on seal lõpptarbija jaoks kättesaadavaks tehtud; 7 tarbija — tarbijakaitseseaduse § 2 punktis 1 määratletud isik; 8 tehniline norm — õigusaktis sätestatud toote, protsessi või teenuse suhtes kohaldatav tehniline spetsifikatsioon.

Tehnilise normina käsitatakse ka õigusnormi, milles kehtestatud maksu tasumise kohustusega mõjutatakse toote tarbimist. Tehnilise normina ei käsitata riiklikku sotsiaalkindlustust reguleeriva õigusakti sätteid; 9 tootja — isik, kes valmistab toote või kes laseb toote projekteerida või valmistada ja kes turustab seda toodet oma nime või kaubamärgi all.

Seaduse kohaldamine 1 Käesolevas seaduses vastavushindamisele ja vastavushindamis-asutustele sätestatud nõudeid kohaldatakse juhul, kui nende kohaldamise näeb ette muu seadus, seaduse alusel antud määrus või Euroopa Liidu õigusakt edaspidi õigusakt. Kui tootele on kehtestatud nõuded muu seadusega, kohaldatakse käesolevat seadust ainult nende nõuete osas, mida ei ole reguleeritud muu seadusega.

Tootjana käsitatakse ka importijat ja levitajat, kes laseb toote turule oma nime või kaubamärgi all või kes muudab juba turule lastud toodet viisil, mis võib mõjutada toote vastavust kohaldatavatele nõuetele; 10 turule laskmine — toote esmakordne kättesaadavaks tegemine Euroopa Liidu turul; 11 turul kättesaadavaks tegemine — toote tasu eest või tasuta pakkumine Euroopa Liidu turul majandustegevuse käigus kas levitamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks; 12 vastavushindamine — menetlus, Kes on palju liikme suurust eesmärk on tõendada toote, protsessi, teenuse, süsteemi, isiku või asutuse vastavust määratletud nõuetele; 13 vastavushindamisasutus — asutus, kes teeb vastavushindamise toiminguid, sealhulgas kalibreerimist, katsetamist, sertifitseerimist või Tooted suurendava liikme jaoks 14 volitatud esindaja — Euroopa Liidus asuv isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema nimel kindlaksmääratud ülesannetes.

Toote turule laskmine ja kasutusele võtmine 1 Toodet, mis ei ole ohutu, ei või turule lasta ega kasutusele võtta. Samuti võivad käesoleva seaduse alusel kehtestatavad nõuded lähtuda muust avaliku huvi kaitse aspektist, sealhulgas tarbijakaitse, tööohutuse, ühilduvuse, koostoimevõime või energia- või keskkonnasäästlikkuse tagamise vajadusest.

Tootele nõuete kehtestamisel arvestatakse ka käesoleva seaduse 5. Ohutuse eeldamine ja hindamine 1 Toote ohutust tuleb eeldada, kui toode vastab: 1 sellele kohalduva EL ühtlustamise õigusakti nõuetele sellest õigusaktist tulenevate nõuete osas või 2 selle Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, kus toode on turule lastud, kui seda valdkonda ei ole reguleeritud toodet või tooteliiki käsitlevate EL ühtlustamise õigusaktidega ning juhul, kui need nõuded on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga.

Ohutuse kindlaksmääramine 1 Toode on ohutu, kui see mõistlikel kasutustingimustel, arvestades kasutusiga ning asjakohastel juhtudel kasutuselevõtu- paigaldus- ja hooldusnõuete järgimist, tagab inimese ohutuse ja tervise kaitse ega ohusta ümbritsevat keskkonda. Eksitava välimusega ohtlik toode 1 Eksitava välimusega ohtliku toote valmistamine, turule laskmine, turul kättesaadavaks tegemine, levitamine, importimine ja eksportimine on keelatud.

Nõuetele mittevastava toote esitlemine Toodet, mis ei vasta nõuetele või millele ei ole tehtud vastavushindamist, võib esitleda messidel, näitustel, demonstratsioonidel ja teistel avalikel esitlustel tingimusel, et see toode on varustatud selgelt nähtava ja Tooted suurendava liikme jaoks teabega, mille kohaselt toode ei vasta nõuetele ning seda ei või turule lasta ega kasutusele võtta enne, kui see on viidud nõuetega vastavusse.

Esitluse ajal peab toote esitleja tagama ohutuse. Toote kontaktpunkt 1 Toote kontaktpunkt aitab teabe jagamisega kaasa toodete vabale liikumisele Euroopa Majanduspiirkonnas.

Tootja kohustused 1 Tootja annab tarbijale asjakohast teavet, et võimaldada tal hinnata toote võimalikke ohte tavalise või mõistliku kasutusea jooksul, kui ohud ei ole sellekohaste hoiatusteta kohe selged, ning võtta kasutusele ettevaatusabinõusid nende ohtude vältimiseks.

Kui tootjal ei ole Euroopa Liidus esindajat, kohaldatakse käesoleva paragrahvi sätteid importijale. Levitaja kohustused 1 Levitaja tegutseb asjakohaselt, et tagada toote vastavus nõuetele. Tooted suurendava liikme jaoks ei ole lubatud teha turul kättesaadavaks toodet: 1 mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei ole ohutu; 2 mis tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste kohaselt ei Tooted suurendava liikme jaoks nõuetele või 3 mille mittevastavust nõuetele oleks pidanud eeldama.

Turujärelevalveasutuse teavitamine 1 Kui ettevõtja teab või peab teadma tema valduses oleva teabe ja erialaste teadmiste põhjal, et tema poolt turule lastud või levitatavat toodet ei saa pidada käesoleva seaduse § 6 alusel ohutuks, teavitab ta sellest viivitamata turujärelevalveasutust, kes selle tootegrupi üle järelevalvet teeb.

Tootja kohustused 1 Tootja tagab toote turule laskmisel, et see on projekteeritud ja toodetud kooskõlas asjaomases õigusaktis sätestatud nõuetega. Kui vastavushindamisega on tõendatud toote vastavus nõuetele, koostab tootja käesoleva seaduse §-s 19 sätestatud EÜ vastavusdeklaratsiooni ning kinnitab tootele vastavusmärgise. Arvesse võetakse muudatusi toote disainis või omadustes ja muudatusi harmoneeritud standardites või tehnilistes spetsifikatsioonides, mille põhjal toote vastavust kinnitatakse.

Kui toote suurus või omadus ei Tooted suurendava liikme jaoks kanda märget tootele, peab nõutud teave olema pakendil või tootega kaasasolevas dokumendis.

Tarbijale turul kättesaadavaks tehtava tootega on kaasas vähemalt eestikeelsed juhised ja ohutusteave. Volitatud esindaja 1 Tootja võib kirjaliku volitusega määrata volitatud esindaja. Importija kohustused 1 Importija laseb turule üksnes nõuetele vastava toote. Levitaja kohustused 1 Toodet turul kättesaadavaks tehes arvestab levitaja hoolsalt kohaldatavaid nõudeid.

Kui toode kujutab endast ohtu, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ning turujärelevalveasutust, kes selle tootegrupi üle järelevalvet teeb. Vastavushindamine 1 Toote nõuetele vastavust tõendatakse sellele tootele kohalduvas õigusaktis sätestatud nõuetekohase vastavushindamisega.

Kui õigusaktis on toote nõuetele vastavuse tõendamise kohustus pandud riigiasutusele, võib viimane tehniliste nõuete täitmise kindlakstegemiseks kasutada pädeva akrediteeritud asutuse teenuseid, kes vastab käesoleva seaduse §-s 28 vastavushindamisasutusele esitatud nõuetele.

EÜ vastavusdeklaratsioon 1 EÜ vastavusdeklaratsiooniga kinnitab tootja, et tootele asjaomase õigusaktiga sätestatud nõuded on täidetud.

Informatsioon meie küpsiste kohta

Vastavusdeklaratsioonist peab selguma, milliste EL ühtlustamise õigusaktidega see seondub. Vastavusmärgis 1 Kui õigusakt näeb ette vastavusmärgise ehk CE-märgise paigaldamise kohustuse, kinnitab tootja või tema volitatud esindaja CE-märgise tootele, mis vastab õigusaktis sätestatud nõuetele ning mille nõuetele vastavus on ettenähtud korras hinnatud ja tõendatud.

Nagu teismeline suurendab peenise kasvu

Vastavussertifikaat 1 Vastavussertifikaat on vastavushindamisasutuse väljastatav dokument, mis kinnitab, et toode või kvaliteedisüsteem vastab sertifikaadis määratletud nõuetele. Vastavushindamisasutuse tegevusele esitatavad üldnõuded 1 Vastavushindamisasutus täidab oma ülesandeid pädeval, läbipaistval, erapooletul, sõltumatul, mittediskrimineerival ja proportsionaalsel viisil ning järgib konkreetse toote vastavushindamisele kehtestatud nõudeid.

Vastavushindamisasutuse teavitamiskohustus 1 Eestis tegevusloa saanud vastavushindamisasutus teavitab käesoleva seaduse § 27 lõikes 3 nimetatud komisjoni: 1 vastavussertifikaadi andmisest keeldumisest, selle kehtivuse piiramisest, peatamisest või tühistamisest; 2 viivitamata igast asjaolust, mis mõjutab vastavushindamisasutuse tegevusloaga antud tegevusõiguse ulatust; 3 turujärelevalveasutuselt saadud vastavushindamist käsitlevatest teabenõuetest; 4 nõudmisel ka tegevusloaga antud tegevusõiguse ulatuses tehtud vastavushindamisest, sealhulgas piiriülesest vastavushindamisest ja töövõttudest.

Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud teavitamiskohustust võib täita koondaruande esitamisega. Konfidentsiaalsuse nõue 1 Vastavushindamisasutus tagab oma tegevuse käigus saadud teabe konfidentsiaalsuse.

See kohustus säilib vastavushindamisasutuse töötajal ja käsundisaajal ka pärast vastavushindamisasutusega sõlmitud lepingu lõppemist.

K: Millest oleneb Meistriklubi allahindlusprotsent? V: Allahindlusprotsent sõltub ostu suurusest, kehtivatest kampaania allahindlustest ja boonuspanga jäägist. K: Kui mul pole piisavalt boonuspanka, siis millist allahindlust ma saan? V: Allahindlus kehtib olemasoleva boonuspanga ulatuses.

Vastavushindamisasutuse tütarettevõtja ja alltöövõtja 1 Vastavushindamisasutus võib vastavushindamise käigus kasutada tütarettevõtja või alltöövõtja edaspidi töövõtja teenuseid vastavushindamist taotleva isiku nõusolekul.

Vastavushindamisasutus vastutab täielikult oma töövõtjate osutatud teenuste eest. Ettevõttesisene akrediteeritud vastavushindamisasutus 1 Õigusakt võib sätestada, et vastavushindamises võib kasutada ettevõttesisest akrediteeritud asutust.

Selline asutus vastab järgmistele nõuetele: 1 ta on akrediteeritud konkreetseks vastavushindamiseks; 2 asutus ja selle töötajad on organisatsiooniliselt identifitseeritavad ja neil on ettevõttes, mille osaks nad on, kasutusel aruandlusmenetlused, mis tagavad nende erapooletuse ja tõendavad seda riiklikule akrediteerimisasutusele; 3 asutus ja selle töötajad ei vastuta oma hinnatavate toodete projekteerimise, tootmise, levitamise, paigaldamise või hooldamise eest ega ole seotud ühegi tegevusega, mis võiks ohustada nende hindamistegevustega seonduvate otsuste sõltumatust ja usaldusväärsust; 4 asutus osutab oma teenuseid ainult sellele ettevõttele, mille osa ta on.

Vastavushindamisasutuse tegevusluba 1 Vastavushindamisasutusena tegutsemiseks on isikul või asutusel edaspidi isik mõne Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi antud tegevusluba ja temast on teavitatud Euroopa Komisjoni ja teisi Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriike. Vastavushindamisasutuste komisjoni asjaajamist korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Vastavushindamisasutusele esitatavad nõuded 1 Vastavushindamisasutus, sealhulgas isik, kes taotleb vastavushindamisasutuse tegevusluba, vastab järgmistele nõuetele: Käesolevas punktis sätestatu ei piira vastavushindamisega tegeleva isiku õigust kasutada vastavushindamisele kuuluvat toodet vastavushindamise protseduuri tegemisel või toote kasutamist isiklikul otstarbel; 9 vastavushindamisasutuse töötajaid tasustatakse vastavushindamise protseduuride arvust ja tulemustest sõltumata; 10 isikul on vastavushindamisasutusena tegutsemise ajal kehtiv vastutuskindlustus kindlustussumma ulatuses, mis tagab tema tegevuses vastavushindamisasutusena kolmandale isikule tekkida võiva kahju hüvitamise ning mis on vähemalt 64 eurot; [ RT I31, - jõust.

Dokumentide esitamine tegevusloa saamiseks Tooted suurendava liikme jaoks Tegevusloa saamiseks või tegevusloaga antud tegevusõiguse ulatuse muutmiseks esitab isik edaspidi taotleja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kirjaliku taotluse järgmiste andmete ja dokumentidega: 1 taotleja nimi, registrikood ja kontaktandmed; 2 vastutava isiku nimi ja kontaktandmed; 3 töötajate arv; 4 tooted või toodete liigid, mille suhtes taotleja soovib saada vastavushindamiseks tegevusõigust, ning viited asjaomastele õigusaktidele; 5 vastavushindamise protseduurid, mida taotleja soovib täita vastavushindamisasutusena, ning viited asjaomastele õigusaktidele; 6 akrediteerimist tõendava tunnistuse originaal või selle väljaandja poolt või notariaalselt Tooted suurendava liikme jaoks koopia; 7 vastutuskindlustuspoliisi koopia; 8 taotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

Tegevusloa andmine 1 Vastavushindamisasutuste komisjon annab õigusaktis ettenähtud vastavushindamise protseduuride tegemiseks taotlejale tegevusloa, kui: 1 taotleja vastab käesoleva seaduse §-s 28 sätestatud nõuetele; 2 taotleja on esitanud nõuetele vastava taotluse; 3 taotlejal ei ole maksuvõlga; 4 taotleja suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust, likvideerimismenetlust ega vastu võetud lõpetamise otsust.

Tegevusloa andmisest keeldumine 1 Vastavushindamisasutuste komisjon keeldub tegevusloa andmisest, kui: 1 taotleja ei vasta õigusaktist tulenevatele nõuetele; 2 taotleja on esitanud valeandmeid, millel on oluline tähtsus tegevusõiguse andmisel; 3 taotlus ei vasta nõuetele ja puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja jooksul ei ole puudusi kõrvaldatud. Tegevusloa kehtivuse peatamine 1 Vastavushindamisasutuste komisjon võib vastavushindamisasutuse tegevusloa kehtivuse osaliselt või täielikult peatada, kui vastavushindamisasutus ei vasta enam sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele või kui on põhjendatud kahtlus, et ta rikub vastavushindamisasutusele kehtestatud nõudeid.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 1 Vastavushindamisasutuste komisjon võib tunnistada vastavushindamisasutuse tegevusloa kas osaliselt või täielikult kehtetuks, kui: 1 on ilmnenud sellised asjaolud, mille esinemise puhul vastavushindamisasutusele Milliseid tohusaid viise liikme suurendamiseks oleks tegevusluba antud või oleks see antud osaliselt; 2 vastavushindamisasutus ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele; 3 vastavushindamisasutus ei ole ettekirjutuses määratud tähtajaks puudusi kõrvaldanud.

Dokumentatsiooni ei pea üle andma, kui vastavushindamisasutuse tegevusluba tunnistatakse kehtetuks osaliselt. Dokumentatsiooni üleandmist korraldab vastavushindamisasutuste komisjon. Tegevusloast teavitamine ja tegevusõiguse algus 1 Vastavushindamisasutusele tegevusloa andmisest, selle kehtivuse peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitab vastavushindamisasutuste komisjon Euroopa Komisjoni ja Suurenda liige 18 liikmesriike.

Teavitamine tagab tegevusloaga antud tegevusõiguse ulatuses vastavushindamisasutuse poolt tehtud vastavushindamise tunnustamise Euroopa Liidu liikmesriigis. Teavitamise käigus omistatakse vastavushindamisasutusele tunnusnumber.

Tegevusloa kohta info avaldamine majandustegevuse registris 1 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avaldab avalikkuse teavitamise eesmärgil otsuse vastavushindamisasutusele tegevusloa andmise, selle kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise andmete kohta majandustegevuse registris registrikandena. Registrikanne tegevusloa kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta tehakse viivitamata.

Eesti akrediteerimisasutus 1 Eesti riiklik akrediteerimisasutus on mittetulunduslikel alustel tegutsev riigi poolt asutatud juriidiline isik, kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk on vastavushindamisasutuste akrediteerimine.

Kuidas saada kuulsus oma kaupa müüma? Kaubamaja Grupp kuuluv Selver kaasas oma gurmeepoe reklaamimiseks lauljatar Eda-Ines Etti, kes lõi gurmeeosakonna sisekujunduse.

Samuti teavitab akrediteerimisasutus viivitamata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi selliste asutuste akrediteeringu kehtivuse peatamisest või kehtetuks tunnistamisest ning nende tegevuse kohta esitatud kaebustest ja nende lahendamiseks rakendatud abinõudest.

Tehniline norm 1 Tehnilist normi sisaldava õigusakti ettevalmistamisel lähtutakse Eestile siduvast rahvusvahelisest õigusest, rahvusvaheliste või Euroopa standardiorganisatsioonide vastuvõetud standarditest või nende lõplikes kavandites määratletud tehnilistest spetsifikatsioonidest.

Standardites või nende lõplikes kavandites määratletud tehnilistest spetsifikatsioonidest võib kõrvale kalduda, kui nende erisusteta arvestamine oleks klimaatiliste või geograafiliste Tooted suurendava liikme jaoks või tehnoloogiliste probleemide tõttu ebatõhus või sobimatu soovitud eesmärkide saavutamiseks.

Mõistliku aja nõue ei kehti juhul, kui tehnilise normi kiire jõustumine on vajalik inimeste tervise või ohutuse kaitsmise, keskkonnakaitse või riigi julgeoleku tagamise eesmärgil.

Kuidas suurendada liikme abikaasa

Eesti standard 1 Eesti standard on Eesti standardiorganisatsiooni poolt vastuvõetud standard. Eesti standardi tähtlühend on «EVS». Ülevõetud standardi teeb Eesti standardiorganisatsioon kättesaadavaks vähemalt ühes sellise standardi väljatöötanud standardiorganisatsiooni ametlikus keeles.

Liikme suurus mitte-ponevil olekus

Ülevõetud standardi eri keeltes versioonid on samaväärsed. Harmoneeritud standardi kasutamine 1 Kui harmoneeritud standardi kohta on avaldatud teade viide Euroopa Liidu Teatajas ja standard on Kuidas suurendada vere tousulaine seksuaalliikmele võetud vähemalt ühe Euroopa Liidu liikmesriigi standardina ning kui õigusaktist ei tulene teisiti, eeldatakse, Tooted suurendava liikme jaoks sellisele standardile vastav toode või teenus vastab standardiga kaetud nõuete osas tehnilisele normile.

Tehnilises normis standardile viitamine 1 Tehnilises normis standardi nõuete arvestamisel piirdutakse üksnes oluliste nõuete või eesmärkide sätestamisega ja vajaduse korral viidatakse standardile. Tehnilises normis võib standardile viidata otse või üldiselt.

Otsene viide esitatakse dateeritult või dateerimata. Dateeritud viite korral järgitakse standardit dateeringu seisuga, dateerimata viite korral koos hilisemate muudatustega. Viide standardile on soovituslik, kui viidatud standardi järgimine ei ole kohustuslik ja õigusakti nõuete täitmiseks on võimalik rakendada ka muid lahendusi.

111 Isamaa liiget lõid ühenduse, mis lubab kaitsta parempoolsust ja astuda vastu äärmuslusele

Tehnilises normis standardile viite sätestamise korral eeldatakse viidatud standardi järgimisel standardiga kaetud nõuete osas vastavust õigusakti sellekohastele nõuetele. Teavitamine 1 Euroopa Komisjoni ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriike tuleb teavitada ettevalmistatavast ja vastuvõetud õigusaktist, mis sisaldab toodet puudutavat või toote turustamist mõjutavat tehnilist normi, sealhulgas sanitaar- või fütosanitaarmeedet.

Õigusakti eelnõu tuleb teavitamisele esitada sellises menetlusetapis, millal on veel võimalik eelnõus muudatusi teha. Eesti standardiorganisatsioon 1 Eesti standardiorganisatsioon on selle liikmeid esindav ja riigi osalusel asutatud mittetulundusühing, mille põhikirjalise tegevuse eesmärk on koostada ja avaldada standardeid ning esindada Eestit rahvusvahelises standardimises. Riigi huve Eesti standardiorganisatsioonis esindab liikmena valitsusasutus.

Standardite kättesaadavaks tegemisel tagab Eesti standardiorganisatsioon standardite autoriõiguste kaitse ja teeb teatavaks autoriõiguste kaitse tingimused.

Protees liikme suurendamiseks

Tasu peab olema kulupõhine ja tagama vajalikul tasemel standardimisteenuse kättesaadavuse Eestis ning standardiorganisatsiooni arenguks vajalike vahendite olemasolu.

Teabekeskuse ülesanded tulenevad WTO lepingu tehniliste kaubandustõkete kohta artikkel 10 nõuetest, WTO lepingu sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise kohta lisast B ning muudest õigusaktidest ja välislepingutest, mis näevad ette standarditega seonduva teabevahetuse koordineerimist. Standardimiskomisjon 1 Standardimiskomisjoni ülesanne on standardimiskava koostamine, selle majandus- ja kommunikatsiooniministrile kinnitamiseks esitamine ning muude seonduvate ülesannete täitmine.

Standardimiskava 1 Standardimiskava on dokument, millesse koondatakse nende standardite loend, mille koostamist või Eesti standardiks ülevõtmist peavad valitsusasutused oluliseks. Järgmise aasta standardimiskava kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister iga aasta Eesti standardi koostamise ja Eesti standardiorganisatsiooni finantseerimine 1 Eesti standardi koostamise kulud katavad asjast huvitatud isikud. Nimetatud kulud nähakse ette asjaomase ministeeriumi valitsemisala eelarves.

Turujärelevalves osalevate asutuste pädevus 1 Toodetele õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmise üle teevad riiklikku järelevalvet turujärelevalveasutused. Turujärelevalveasutused käesoleva seaduse tähenduses on Tarbijakaitseamet, Terviseamet, Veeteede Amet, Tehnilise Järelevalve Amet, Põllumajandusamet, Keskkonnainspektsioon ja Tööinspektsioon.