Liigu sisu juurde

Ühistu kohustuste täitmiseks moodustatakse reservkapital. Omanikud otsustavad üldkoosolekul küsimusi vastavalt äriseadustikule ja põhikirjale. Ühingu ühinemine ja jagunemine, samuti lõpetamine on võimalik tingimusel, et otsus on ühehäälne kõigi liikmete poolt, ning seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.

Äriühingu juhatus ja omanikud - EAS

Omavalitsusel on õigus astuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või teha nendega koostööd. Suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega esindab omavalitsust tema volikogu või viimase poolt määratud esindaja. Sõlmitavad lepingud kuuluvad eelnevalt läbivaatamisele ja heakskiitmisele volikogus, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused omavalitsuse eelarvest või võetakse muid varalisi kohustusi KOKS [24] § Volikogul on ainupädevusi, mis on välja toodud KOKS [24] §-s 22 ning mida volikogu ei saa määrata otsustamiseks kellelegi teisele.

Mis on liikme maara

Ühingul on omanimeline pitsat ja sümboolika. Ühingul on iseseisev eelarve. Ühingu vara ja vahendid moodustuvad liikme­maksudest, annetusest ja Ühingu tegevusest saadud vahenditest.

Kohaliku omavalitsuse volikogu – Vikipeedia

Ühingu vara ja rahalised vahendid on Ühingu juhatuse valduses, kasutuses ja käsutuses Ühingu üldkoosoleku poolt kehtestatud põhimõtete järgi. Ühingu liikmeks võivad olla kõik Ühingu põhikirja tunnistavad isikud. Ühingu liikmete vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Liikmeksolek lõpeb Ühingust välja astumise, liikme juriidilise isikuna lõppemise või Ühingust väljaheitmisega. Iga Ühingu liige on vaba Ühingust välja astuma, esitades juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse kahekuulise etteteatamisajaga.

Mis on liikme maara

Sellisel juhul maksab liige liikmemaksu jooksva majandusaasta lõpuni. Ühingu liikme võib Ühingust välja heita liikmekohustuste olulisel määral täitmata jätmise korral. Sellekohase otsuse teeb üldkoosolek.

Juhatuse liikme tasu -TSD Tööaja määr

Enne vastava hääletamise läbiviimist teavitatakse süüdiolevat liiget kirjalikult ja palutakse esitada viie tööpäeva jooksul oma kirjalikud vastuväited. Otsusest informeeritakse väljaarvatud liiget kümne päeva jooksul. Liikmetel on järgmised õigused: 3. Liikmetel on järgmised kohustused: 3.

Mis on liikme maara

Üldkoosolek teeb esitatud kaebuse kohta otsuse kaebuse saamisele järgneval koosolekul ja tehtud otsuse ärakiri saadetakse isikule ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates. Väljaarvamisotsuse peale, mille on teinud üldkoosolek, võib liige edasi kaevata maakohtusse ühe kuu jooksul, arvates üldkoosoleku otsusest teadasaamisest.

Juhatuse liige vastutab naha ja karvadega

Juhatus peab ühistu liikmete nimekirja seaduses sätestatud korras. Ühistu liikmel on õigus: 4. Ühistu järgib liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet. Osamaksu suurus ja tasumise kord 5. Osamaksu suurus Ühistu asutamisel on kokku Asutamisel tasumisele kuuluv osamaks tasutakse ühistu stardikontole kolme tööpeva jooksul arvates asutamislepingu sõlmimisest.

Ühistu liikmeks astujad maksavad ühekordse sisseastumismaksu ükssada eurot, mis tasutakse enne ühistu liikmete nimekirja kandmist ja mida liikmelisuse lõppemisel ei tagastata. Ühistu liikme osamaksu suuruseks on üks tuhat eurot. Osamaksu ja sisseastumismaksu võib tasuda üksnes rahas. Ühistu liige on kohustatud tasuma osamaksu ja sisseastumismaksu ühistu arvelduskontole ühe kuu jooksul arvates ühistu liikmeks vastuvõtmisest.

Mis on liikme maara

Ühe kuu jooksul liikmesuse lõppemisest tagastatakse liikmele tema poolt tasutud osamaks. Osamaksude maksimaalse arvu ühe liikme kohta otsustab üldkoosolek. Liikmetele lisakohustuste määramise kord 6.

Liikmetele võib määrata lisakohustusi: 6. Liikmed peavad, juhul kui ühistu netovara on vähem kui pool osakapitalist, tasuma üldkoosoleku otsusel lisasissemaksed võrdeliselt liikmete osamaksude suurusega.

Üldkoosolek ei või määrata majandusaasta jooksul tasumisele kuuluvaid lisasissemakseid suuremas summas kui liikme osamaksu suurus. Üldkoosoleku otsusega võib vastu võtta liikmetele kohustusliku ühise eeskirja metsaraiete läbiviimiseks ja uue metsa istutamiseks.

Juhatuse liikme tasu -TSD Tööaja määr - eestiautogaas.ee

Nimetatud eeskirja muutmine, kehtetuks tunnistamine ja uue eeskirja vastuvõtmine on samuti üldkoosoleku pädevuses. Juhatuse liige valitakse üldjuhul tähtajaliselt.

Juhatuse liiget võib tagasi kutsuda igal ajal, ka etteteatamata ja põhjendamata. Temaga võidakse sõlmida juhatuse liikme leping, kuid see ei ole tööleping ning see põhineb äriseadustikul ja võlaõigusseadusel käsunduslepingmitte töölepinguseadusel. Juhatuse kohustused Juhatuse kohustus on tagada äriühingu toimimine. Sellepärast on soovitav alati sõlmida juhatuse liikmega leping. Kahju korral saavad hagi juhatuse liikme vastu esitada teised juhatuse liikmed nõukogu korraldusel või siis otsustab hagi esitamise äriühingu üldkoosolek.

Hagi saab esitada viie aasta jooksul pärast teo toimumist. Hagi esitamise aegumise arvestamine algab teo toimepanemise hetkest, mitte teadasaamisest. Kui viie aasta jooksul pärast teo toimepanemist ei ole esitatud juhatuse liikme vastu hagi, siis asi aegub.

Juhatuse liikme vastu hagi esitamine tähendab seda, et kui hagi kohtus juhatuse liikme vastu võidetakse, siis peab viimane selle omast taskust kinni maksma.

Selliseid juhtumeid leiab ka Eestist — tuntud oli Indrek Pertelsoni lugu, kus kaebus esitati just tema kui füüsilise isiku suhtes.