Liigu sisu juurde

Zistite ako ». Lihtsam lahendus Kui MTÜs on tööd rohkem ja tavaliselt viivadki juhatuse liikmed ka projekte ellu, on mõistlikum üldkoosolekul teha ühekordne otsus, nt juhatuse ametiajaks või kas või tähtajatult, et projektidega seotud töötasude ja kompensatsioonide määramine on juhatuse pädevuses, sh juhatuse liikmetele endile.

Liikme maht ja suurused

Laevapere liikmete esmaabi- ja meditsiiniabikoolituse õppekavad ning koolituse maht ja koolitajate kvalifikatsiooninõuded Vastu võetud Reguleerimisala Määrust kohaldatakse kõigile meremeeste taseme- ja täiendusharidusega tegelevatele koolitusasutustele. Üldsätted 1 Määrusega kehtestatakse Eestis registreeritud laevade laevapere liikmete esmaabi- ja meditsiiniabikoolituse õppekavad, koolituse maht ning koolitajate kvalifikatsiooninõuded. Õppekavad ja koolituse mahud 1 Esmaabi baasõppe õppekava on toodud lisas 1.

Liikme maht ja suurused

Esmaabi baasõppe koolituse maht on 15 tundi, mis koosneb 8 tunnist teoreetilistest loengutest ja 7 tunnist praktilisest õppest. Esmaabiõppe koolituse maht on 30 tundi, mis koosneb 17 tunnist teoreetilistest loengutest ja 13 tunnist praktilisest õppest. Praktilise õppe ajal võib õpperühmas olla kuni 6 koolitatavat ühe koolitaja kohta.

Juhuvalim Juhuvalim koostatakse lihtsa või süstemaatilise juhusliku valiku teel. Lihtne juhuvalim saadakse, kui kindlaksmääratud mahuga populatsioonist eraldatakse liikmeid lihtsa juhusliku valiku teel ja seejuures on igal populatsiooni liikmel võrdne võimalus tõenäosus saada valimisse võetud. Lihtsa juhuvalimi koostamisel lähtutakse populatsiooni nimekirjast, mida nimetatakse valikuraamiks sampling frame ehk valikufreimiks. Valikufreimi kvaliteedist, selle täielikkusest sõltub valimi kvaliteet. See on nimekiri, mis sisaldab populatsiooni kõiki liikmeid.

Meditsiiniabi koolituse maht on 45,5 tundi, mis koosneb 31,5 tunnist teoreetilistest loengutest ja 14 tunnist praktilisest õppest. Eksami sooritanule väljastatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 20 lõike 2 alusel kehtestatud vormikohane tunnistus.

Suspense: Money Talks / Murder by the Book / Murder by an Expert

Koolitajate kvalifikatsiooninõuded 1 Esmaabi baasõppe õpetaja võib olla tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust.

Esmaabiõppe õpetaja võib praktilise õppe läbiviimiseks kaasata lõikes 1 nimetatud pädevust omavat tervishoiutöötajat.

Liikme maht ja suurused

Meditsiiniabi õpetaja võib teoreetilise õppe läbiviimiseks kaasata õpetatava aine erialaspetsialisti ning praktilise õppe läbiviimiseks lõikes 1 nimetatud pädevust omavat tervishoiutöötajat.