Liigu sisu juurde

Selleks otstarbeks teeb kohtu sekretär õigel ajal kõik niisugused kirjalikud avaldused teatavaks riikidele ja organisatsioonidele, kes on ise esitanud selliseid avaldusi. Palgad, lisatasud ja hüvitused määrab Peaassamblee. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and 4. Artikkel 7 Osalisriigid rakendavad viivitamata tõhusaid abinõusid, sealhulgas õpetamise, hariduse, kultuuri ja teabe levitamise valdkonnas, et võidelda rassilist diskrimineerimist põhjustavate eelarvamuste vastu, ergutada rahvuste ja rassi- või etniliste rühmade vastastikust mõistmist, sallivust ja sõprust eesmärgiga populariseerida Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas, inimõiguste ülddeklaratsioonis, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise deklaratsioonis ja käesolevas konventsioonis sisalduvaid eesmärke ja põhimõtteid.

Üldkoosolekul võib ilma otsust tegemata arutada ka eelnevalt päevakorda mitteesitatud küsimusi.

Liikme mootmed koik rahvaste

Esindajaks võib kirjaliku volikirja alusel olla üksnes teine IPA Eesti liige. Häälte võrdsel jagunemisel kinnitatakse otsuseks see arvamus, mille poolt hääletas IPA Eesti president.

Liikme mootmed koik rahvaste

Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse uus hääletamine võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel. Kui ka kordushääletamisel saavad kandidaadid võrdselt hääli, siis heidetakse liisku. President esindab IPA Eesti osakonda siseriiklikel ja rahvusvahelistel üritustel ja kuulub hääleõigusliku liikmena juhatuse koosseisu.

Liikme mootmed koik rahvaste

Neid teavitatakse samaväärselt juhatuse liikmetega juhatuse koosolekute toimumisest. Revisjonikomisjoni liikmeteks ei või olla juhatuse liige, raamatupidaja või mõni muu IPA Eesti palgaline töötaja.

Liikme mootmed koik rahvaste

Majandusaasta lõppedes koostab revisjonikomisjon revisjoni tulemuste kohta aruande, milline lisatakse juhatuse poolt üldkoosolekule esitatavale majandusaasta aruandele. Allosakonna juhatuse esimehel on õigus osaleda IPA Eesti juhatuse koosolekutel hääleõigust omamata.

Liikme mootmed koik rahvaste

Varalised annetused võivad olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarvet määramata; Põhikiri on vastu võetud Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni Eesti osakonna üldkoosoleku poolt