Liigu sisu juurde

Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise riskianalüüs peab käsitlema otsest, kaudset, vahetut, hilist, kumulatiivset ja pikaajalist mõju inimese tervisele ja keskkonnale ning sisaldama riski vähendamise kava. Geneetiline informatsioon on realiseeruv, st bioloogilistes protsessides kasutatav informatsioon. Eriliiki isikuandmete alla kuuluvad enamus selliseid andmeid, mis varasema sõnastuse järgi olid Eestis käsitletavad kui delikaatsed isikuandmed. Turustamisloa muutmisele ja kehtetuks tunnistamisele avatud menetluse sätteid ei kohaldata. Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamise taotluse ja turustamisloa avalikustamine Geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamise taotluse ja turustamisloa avalikustamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 10 sätestatut.

Liikme mootmed edastatakse geneetiliselt

Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamise taotluse läbivaatamine 1 Keskkonnaministeerium edastab taotluse pärast selle nõuetekohasuse kindlakstegemist geenitehnoloogiakomisjonile ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult. Keskkonnaministeerium edastab taotluse kokkuvõtte Euroopa Komisjonile. Andmete kontrollimiseks tehtavate katsete või vaatluste põhjendatud kulud kannab taotluse esitaja enne katsete ja vaatluste tegemist.

Liikme mootmed edastatakse geneetiliselt

Katsete või vaatluste kulud kannab taotluse esitaja ka siis, kui turustamisluba ei anta käesoleva seaduse § 22 lõikes 4 nimetatud põhjustel. Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamise taotluse ja turustamisloa avalikustamine Geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamise taotluse ja turustamisloa avalikustamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 10 sätestatut.

Geenitehnoloogiakomisjoni järeldus ja ettepanek 1 Geenitehnoloogiakomisjon teeb ühe kirjaliku järelduse pärast geneetiliselt muundatud organismi või toote turustamisloa taotluse saamist vastavalt käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 sätestatule.

Liikme mootmed edastatakse geneetiliselt

Seda nõuet tuleb põhjendada. Hindamisaruanne 1 Valdkonna eest vastutav minister koostab pärast geenitehnoloogiakomisjoni ettepaneku saamist, kuid mitte hiljem kui 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates kirjaliku hindamisaruande, milles teeb esialgse otsuse turustamisloa andmise või andmisest keeldumise kohta. Hindamisaruandes tehtud esialgse otsuse alusel ei teki turustamisloa taotlejal õiguspärast ootust loa saamiseks. Hindamisaruandele esitatavad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Liikme mootmed edastatakse geneetiliselt